Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Страните от Югоизточна Европа стартират промени за трансформативно образование за работещите в здравеопазването

С нарастващ приоритет за правителствата в Югоизточна Европа, чийто здравен сектор отслабва в последните години поради външна и вътрешна миграция, е подготовката на специалистите в здравеопазването да посрещнат нарастващите здравни и социални нужди на застаряващите общества, като им се даде възможност за кариерно развитие в собствената им страна.

С цел да бъдат дискутирани стратегии за подобряване на техническия капацитет на здравните специалисти по региони чрез трансформативно образование и решения във връзка с географския дисбаланс, на 9-10 ноември 2015 г.  във Варна беше проведена среща на високо ниво, организирана от СЗО/Европа, в сътрудничество със Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и Медицински университет – Варна.

На срещата присъстваха представители на здравни и образователни министерства,  национални институции за обществено здравеопазване и университети от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия и Молдова, и експерти на СЗО, като бяха очертани  нуждите от хармонизиране на учебните планове за образование и обучение на здравните специалисти,  от една страна, и развитие на професионални компетенции, необходими за нови модели за здравеопазване и променящи се нужди на общественото здраве от друга, от друга страна. Участниците дискутираха решения във връзка със съществуващи бариери за сътрудничество между здравните и образователните сектори, и подчертаха нуждата от създаване на системен процес за планиране на работната сила в здравеопазването, със споделена отговорност между министерствата на здравеопазването, труда и финансите.

Други приоритети, които бяха oчертани в хода на срещата, включваха нуждата да се премине към професионално образование, базирано на доказателствата и да се задържи академичния състав, който го предоставя, да се осигури политическа подкрепа за модалностите на преподаване и обучение, както и за засилване на интерсекторното сътрудничество чрез иницииране на политически диалог за планиране на реформи в учебните планове с всички здравни работници.

Визията за трансформативно образование включва развитието на компетентности и умения – както чрез обучение на основната работна сила в здравеопазването, така и чрез продължаващо професионално развитие – свързани със съответните нужди на национално и контекстуално ниво, както и с глобалните стандарти за образцовост. Подобно обучение цели да максимизира приносите на всички здравни работници.

Превеждането на тази визия на езика на практиката е от съществено значение за осъществяването на „Здраве 2020",   европейската политическа рамка за подобряване на здравето на населението и намаляване на здравните неравенства, в които здравните професионалисти играят централна роля. За да може тази визия да се операционализира, страните трябва да засилят субрегионалното си сътрудничество, да продължат техническата подкрепа и сътрудничество и по-голямо партньорство между образователните институции и системите, отговорни за доставката на здравни услуги.

Медицински университет – Варна, който беше домакин на събитието, е водеща субрегионална институция с традиции в изграждането на специалисти от различни специалности, обучение, ориентирано към пациентите за едно ново поколение от здравни практици. Една трета от студентите в университета са чуждестранни и идват от 44 страни, основно от Германия, скандинавските страни, Испания и Великобритания.

Срещата в България последва консултациите на регионалните експерти на СЗО, посветени на трансформативното образование и обучение на здравните професионалисти в подкрепа на „Здраве 2020" и поредица от субрегионални технически срещи, касаещи мобилността и задържането на работната сила в здравеопазването в Молдова през 2013 г. и в Словения през 2014 г., на които беше привлечена подкрепата на членовете на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа за изграждане на устойчива работна сила, отговаряща на настоящите и бъдещи нужди на своето население, като се основе Център за регионално развитие на човешките ресурси в здравеопазването.