Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Отчетно-изборно събрание на Съюза на учените - гр. Варна

6 Юни 201316:00

П О К А Н А

На основание чл. 25. (1) от Устава на Съюза на учените – Варна управителният съвет на Съюза свиква отчетно-изборно събрание, като кани на форума всички членове на СУ - Варна.  

Дневен ред: 

1. Отчет за дейността на Съюза на учените - Варна за периода 2009 г. – 2013 г. /чл. 24 (1) к/.

Докладва: Председателят на УС на Съюза. 

2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2009 г. – 2013 г. /чл. 38. (1)/.

Докладва: Председателят на КС на Съюза.

3. Приемане на бюджет за 2013 г. /чл. 24 (1) з/.

Докладва: Председателят на УС на Съюза. 

4. Избор на Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет на Съюза на учените – Варна, съгласно чл. 24 (1), чл. 29 и чл. 37 от Устава. 

5. Други.

  • определяне на размера на членския внос за 2013 г. /чл.24 (1) и/;         
  • утвърждаване на  предложение  на Управителния съвет за връчване на награди на Съюза на учените – Варна;
  • избор на представители на Съюза на учените – Варна в Общото събрание на пълномощниците на Съюза на учените в България. 

Отчетно-изборното събрание ще се проведе  на 06.06.2013 г. от 16.00 часа във втора аудитория  на Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" № 55  

Делегатски карти – на входа на втора аудитория на Медицински университет - Варна.