Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Научни издания

​​ Scripta Scientifica Medica

 

 

 

 Варненски медицински форум

„Варненски медицински форум“ е новото периодично издание на МУ-Варна, което стартира през 2012 година. Издава се на български език с резюмета на английски език. В него могат да публикуват научните си разработки както лекари и преподаватели, така и студенти и външни автори.

Депозира се в Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и се разпространява в медицински библиотеки в страната и чужбина.

В библиотеката на МУ-Варна можете да намерите Брой 1 на изданието с Доклади от научната сесия, посветена на 70 годишнината на Медицинския колеж – Варна. Брой 2 e в електронен формат на CD. В него са събрани трудове на младите учени, представени на Първия черноморски симпозиум за млади учени в областта на биомедицинските науки (BSYSB), който се проведе през септември 2012 година.

Всички желаещи да публикуват научните си трудове, могат да изпращат материалите си на e-mail: vmf@mu-varna.bg

Изисквания за публикуване:

1. Статията е на български език и съдържа:

-   заглавие

-   автори

-   точното наименование на институцията, където работят авторите

-   адрес за кореспонденция

-   резюме в обем 250-300 думи

-   структурирано изложение – увод, материал и методи, резултати и обсъждане, изводи

-   книгопис.

2. Ръкописът съдържа заглавие, резюме и ключови думи на английски език

3. Местата на таблиците и фигурите се отбелязват в текста с поредния им номер и обозначението "Таблица" и "Фиг." (напр. "Таблица 1" или "Фиг. 1"). Всяка таблица и фигура се представя в отделен файл в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат - jpg, tif), като имената им трябва да съответстват на обозначенията в текста. Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ù. Всички снимки трябва да бъдат сканирани като grayscale в 300 DPI. Снимките и изображенията трябва да са достатъчно контрастни и с размер минимум 8 см  широчина (1 колона) или 17 см в широчина (2 колони). Диаграмите трябва да се представят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (напр. xls).

4. Цитираните автори се посочват в скоби с поредния им номер от библиографския списък на цитираната литература.

5. Правила за цитиране на литературата:

- Цитираните публикации се подреждат азбучно по името на първия автор и започват с описанията на кирилица (без да се превеждат на английски език), а след това - тези на латиница. При повече от една публикация от един и същи автор се използува хронологичното им подреждане.

- Номерацията трябва да съответства на посочената в текста.

- Авторите носят пълна отговорност за точността на цитираните публикации.

Примери:

1. Мягкова, М. А., Е. Б. Запольская, М. Е. Запольский и др. Определение опиатов методом латексной агглютинации.- Судебн. мед. зсперт., 1994, 3, 23-25.

2. Youmans, G. P. Tuberculosis. Philadelphia, etc., W. W. Saunders Comp.,

19

79.

3. Biderman, I., S. Somien, Z. Shimshoni. Growth induction of bone and cartilage cells by physical forces.- In: Tissue Nutrition and Viability. A. R. Hargens, ed. New York, etc., Springer-Verlag, 1986, 121-134.