Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Информация и документи за кандидатстване


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНА РАЗРАБОТКА ИЛИ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕТО НА ХОРА ЗА ЕКСПЕРТНА ЕТИЧНА ОЦЕНКА 

1.     Заявление за получаване на етична експертна оценка (по образец)

2.     План-проект на научното изследване

3.     Експертно становище за научната значимост на предлаганата разработка (по желание).

4.     Инструменти на изследването (анкетна карта, въпросник, клинична карта на участника в проучването и др.)

5.     Документ за застраховка на пациента и изследователите (при необходимост).

6.     Формуляр за участника в проучването, съдържащ  писмена информация за същността, рисковете и очакваните ползи от изследването.

7.     Формa за писмено информирано съгласие на участниците в проучването. 

8.    Автобиография на главния изследовател

9.    Декларация за вярност (по образец)
 

*Забележка

1. КЕНИ ще внесе за разглеждане проучвания в пълен обем документи (т. 1 - т. 9), постъпили до 10 дни преди заседанието на Комисията.                                                                               

2. Всички документи трябва да бъдат попълнени електронно, представени на хартиен носител в отдел „Научна дейност и кариерно развитие" и изпратени в електронен вариант.

 
На 25.01.2018 г. /четвъртък/ от 14.30 ч. в Заседателна зала на МУ-Варна ще се проведе заседание на Комисията по етика на научните изследвания.


За контакти:
Мирослава Николова
Секретар на Комисията по етика на научните изследвания
Отдел „Академична организация за клинични проучвания"
Кабинет 320,  сграда „Ректорат" на МУ - Варна
Тел: 052/677-099 
Email: mira@mu-varna.bg






ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАН-ПРОЕКТА НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
  1. Обосновка за необходимостта от провеждане на изследването, включваща и книгопис
  2. Ясно формулиране на целите и задачите на изследването
  3. Описание на дизайна и организацията на научното изследване
  4. Методология, включително и използваните статистически методи за анализ на данните
  5. Данни за източника на финансиране на проучването
  6. Информация за изследователите /европейски формат на творческа автобиография на гл. изследовател/
  7. Документи, доказващи квалификацията на изследователите  (публикации, участия в други проекти, сертификати за квалификации).

  8.     Информация за осигуряване на защита конфиденциалността на данните от изследването и продължителност на съхранението й.

  9. Информация относно изготвени процедури за достъп до личните данни на участниците в изследването.

 10. Писмена преценка на водещия изследовател относно ползите за лечението /общественото здраве от провежданото изследване и възможния потенциален риск за участниците в него/