Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Критерии за подбор

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ДОКТОРАНТИТЕ

(ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТА)

Критерий 1:

Допустими кандидати за участие в целевата група по проекта са:

Лица, които са зачислени на редовна или свободна докторантура към научно звено от МУ – Варна със съответната заповед.

Критерий 2:

Кандидатите следва да имат първоначална готовност като:

- определена научна тема;

- определен научен ръководител;

- очаквана дата на защита.

Критерий 3:

С предимство при избора на кандидатите ще се ползват докторантите, които отговарят на следните допълнителни условия:

- имат подготвен индивидуален работен план;

- участват в научни разработки, проекти и др.;

- владеят поне един чужд език.