Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Фонд Наука

​​

nauka.png 

Фонд „Наука" стимулира развитието на научноизследователската дейност в Медицински университет – Варна, подпомага кариерното израстване на академичния състав с акцент върху докторанти, постдокторанти и млади учени и осигурява конкурентно финансиране на научноизследователски проекти и разработки с научна стойност, актуалност и практическо приложение.

Конкурсът за подбор на проекти, свързани с научноизследователска дейност за финансиране от фонд „Наука" се открива ежегодно, със заповед на Ректора и се обявява на интернет страницата на МУ-Варна.

Проектите, които могат да кандидатстват следва да са в областите, в които се извършва обучение на студенти и докторанти:  медицина; дентална медицина; фармация; обществено здравеопазване; здравни грижи; биотехнологии и други.

Видовете проекти, които  се финансират от фонда са:

  1. Малък проект - с общ бюджет до 7000 лв. Тези проекти са предназначени за докторанти във връзка с реализация на научното изследване, включено в дисертационния им труд. За кандидатстване с малък проект се изисква: становище на научния ръководител; публикационна активност и участие в научни форуми на докторанта; да е налице институционален интерес.
  2.  Голям проект - с общ бюджет до 50 000 лв. Тези проекти са предназначени за водещи учени от МУ-Варна във връзка с извършване на научноизследователска работа. За кандидатстване с голям проект се изисква той да е съобразен с институционалния интерес (вкл. научните приоритети) на МУ-Варна. Допуска се мултидисциплинарност на темата и екипа, както и участие на външни експерти при липса на специалисти в дадена област от МУ-Варна.

Задължително изискване към ръководителя на научноизследователския екип е да е преподавател в МУ – Варна с образователна и научна степен „Доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

Документите за кандидатстване се определят в Насоките за кандидатстване в конкретната конкурсна сесия. Крайният срок за подаване на документите е до 1 месец от датата на обявяването на конкурса в отдел „Академична организация за клинични проучвания ". 

За допълнителна информация относно документите и процедурата при кандидатстване: 

Кристалина Минкова и Петя Саркизова

Отдел „Академична организация за клинични проучвания", МУ , сграда Ректорат, ет.3, ст.321, тел. 052 677099, e-mail: acro.mu.varna@gmail.com