Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Работодатели


                     УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
 
Медицински университет – Варна поддържа политика за стимулиране кариерното развитие на своите възпитаници. Мисията на създадения Център за кариерно развитие, като обслужващо звено в структурата на Университета, е да подпомогне  формирането на положително личностно отношение към труда у изграждащите се нови специалисти. В синхрон с обществените потребности и световни тенденции, центърът допринася за професионалното самочувствие и удовлетвореност от упражняваната професия, и в значителна степен съдейства за преодоляването на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и предлагания от тях продукт.  Основните му дейности са да ориентира, консултира и подпомага студенти, докторанти и млади учени в тяхното кариерно развитие.

В контекста на тази идея отправяме покана за сътрудничество към  Вас като работодатели. Вие можете да разчитате на нашето съдействие по отношение подбора на студенти за стажантски позиции, организирането на летни стажове за студенти, търсенето и избора на нови служители. При нас може да разгледате автобиографии, да получите информация за студенти с актуалните за Вас специалности, да проведете интервюта за работа, както и да заявите своето участие в организираните „Дни на кариерата".

Нашият екип е отворен за нови идеи, предложения, инициативи, обучения и тренинги, както и за реализиране на различни съвместни мероприятия. Напълно възможно е Вашите потенциални служители да са наши възпитаници.

Очакваме Вашата заявка за сътрудничество, а ние Ви гарантираме, че няма да Ви разочароваме!

С уважение,
Проф. д-р Р. Шишков, д.м.н.