Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Процедури за заемане на академична длъжност „главен асистент“

 
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 12 / 08 февруари 2019 г.


Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“
Специалност: „Фармакология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 9.00 часа в УЗ № 1 (307) Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, УС по белодробни болести и алергология
Специалност: „Пневмология и фтизиатрия“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.05.2019 г. от 14.00 ч. в зала 901 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, УС по кардиология
Специалност: „Кардиология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2019 г. от 12.30 ч. в  зала 402 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Очни болести и зрителни науки“
Специалност: „Очни болести“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 8.00 часа в зала 220 на Медицински колеж - Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология“
Специалност: „Вирусология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.05.2019 г. от 10:30 ч. в РЗИ, ет.8, ст. 803
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Хирургични болести“
Специалност: „Хирургия“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.05.2019 г. от 13.00 часа в УЗ 1001, ет.10 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Физиология и патофизиология“, УС по физиология
Специалност: „Физиология на животните и човека“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.05.2019 г. от 10.30 часа в зала 406-2 на УС по физиология
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Втора катедра по вътрешни болести“
Специалност: „Хематология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2019 г. от 14.00 часа, Зала на Клинична хематология,  УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация“
Първично звено: Катедра „Биология“
Специалност: „Медицинска биология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 11.00 часа в Медицински колеж, стая 420, ет. 4
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване“
Първично звено: Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“

​ Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.05.2019г. от 13.00 ч. в зала 402  в РЗИ