Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Процедури за заемане на академична длъжност „главен асистент“

 
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 62 / 06 август 2019 г.

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина" и Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна

Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.11.2019 г. от 08.30 ч. в учебна зала №1 на Катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина" в сградата на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна, ет.3.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по дерматовенерология
Специалност: „Кожни и венерически болести"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.10.2019 г. от 12.00 ч. в зала № 2  на Инфекциозна клиника, Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология" към МУ - Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по дерматовенерология
Специалност: „Кожни и венерически болести"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.10.2019 г. от 13.00 ч. в зала № 2  на Инфекциозна клиника, Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология" към МУ - Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна
Специалност: „Обща и клинична патология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.11.2019 г. от 14.00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна
Специалност: „Обща и клинична патология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.11.2019 г. от 15.00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", УС „Съдебна медицина и деонтология" и Клиника по съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна
Специалност: „Съдебна медицина"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.10.2019 г. от 15.00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология"
Специалност: „Вирусология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.11.2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Медицински университет – Варна, 2 етаж.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна
Специалност: „Психиатрия"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.11.2019 г. от 12.00 ч. в Рапортна зала на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Психиатрия и медицинска психология"
Специалност: „Медицинска психология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.11.2019 г. от 11.00 ч. в Рапортна зала на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология" и Лаборатория по микробиология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна
Специалност: „Микробиология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.11.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Медицински университет – Варна, 2 етаж.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация"
Първично звено: Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"
Специалност: „Токсикология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.11.2019  г. от 10.00 ч. в зала 406 на Факултет Фармация – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация"
Първично звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Специалност: „Биохимия"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.11.2019 г. от 10.00 ч. в зала 506 на Факултет Фармация - Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация"
Първично звено: Катедра „Фармацевтична химия"
Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещест"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.10.2019 г. от 11.00 ч. в зала 315 в Медицински колеж-Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично звено: Катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра"
Специалност: „Управление на здравните грижи" (българоезично обучение)


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.10.2019 г. от 11.00 ч. в зала 207 на Медицински колеж – Варна, бул. „Цар Освободител" 84.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично звено: Катедра „Здравни грижи", УС „Управление на здравните грижи и логопедия"
Специалност: „Управление на здравните грижи" (българоезично обучение)


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.10.2019 г. от 13.30 ч. в зала №207 на Медицински колеж – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Шумен
Първично звено: Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Управление на здравните грижи"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.10.2019 г. от 11.30 ч. в Първа аудитория, 4 етаж на Филиал Шумен.

____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Шумен
Първично звено: Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Управление на здравните грижи"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.10.2019 г. от 09.30 ч. в Първа аудитория, 4 етаж на Филиал Шумен.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"
Първично звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия" - двама


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.11.2019 г. от 12.30 ч.в сградата на Факултет по дентална медицина, Аудитория №103.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"
Първично звено: Катедра „Детска дентална медицина"
Специалност: „Детска дентална медицина"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.10.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 613, ет.6 на Факултет „Дентална медицина".

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Ортопедия и травматология" и Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна
Специалност: „Ортопедия и травматология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.11.2019 г./петък/ от 11.00 ч. в  Заседателна зала, етаж 2 на сградата Ректорат на Медицински университет- Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Ортопедия и травматология" и Клиника по ортопедия и травматология към МБАЛ „Света Анна" АД - Варна
Специалност: „Ортопедия и травматология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.11.2019 г./петък/ от 11.30 ч. в  Заседателна зала, етаж 2 на сградата Ректорат на Медицински университет- Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Очни болести и зрителни науки"
Специалност: „Очни болести"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.10.2019 г./петък/ от 10.30 ч. в зала № 214 в сградата на СБОБАЛ - Варна.


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 12 / 08 февруари 2019 г.


Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“
Специалност: „Фармакология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 9.00 часа в УЗ № 1 (307) Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, УС по белодробни болести и алергология
Специалност: „Пневмология и фтизиатрия“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.05.2019 г. от 14.00 ч. в зала 901 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, УС по кардиология
Специалност: „Кардиология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2019 г. от 12.30 ч. в  зала 402 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Очни болести и зрителни науки“
Специалност: „Очни болести“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 8.00 часа в зала 220 на Медицински колеж - Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология“
Специалност: „Вирусология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.05.2019 г. от 10:30 ч. в РЗИ, ет.8, ст. 803
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Хирургични болести“
Специалност: „Хирургия“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.05.2019 г. от 13.00 часа в УЗ 1001, ет.10 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Физиология и патофизиология“, УС по физиология
Специалност: „Физиология на животните и човека“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.05.2019 г. от 10.30 часа в зала 406-2 на УС по физиология
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Втора катедра по вътрешни болести“
Специалност: „Хематология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2019 г. от 14.00 часа, Зала на Клинична хематология,  УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация“
Първично звено: Катедра „Биология“
Специалност: „Медицинска биология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 11.00 часа в Медицински колеж, стая 420, ет. 4
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване“
Първично звено: Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“

​ Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.05.2019г. от 13.00 ч. в зала 402  в РЗИ