Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019/2020 г., в ДВ. Брой 67, 23.08.2019 г.,  с Постановление № 241/ 25.04.2019 г. на Министерски съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиФорми на обучение
РедовнаЗадочна
1234
7Здравеопазване и спорт

7.1.Медицина

 Акушерство и гинекология1
 Анатомия, хистология и цитология1
 Белодробни болести1
 Вътрешни болести2
 Гастроентерология1
 Епидемиология1
 Медицина на бедствените ситуации1
 Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)3
 Неврохирургия1
 Нефрология1
 Онкология2
 Ортопедия и травматология11
 Офталмология1
 Педиатрия7
 Професионални заболявания1
 Психиатрия1
 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията2
 Урология2
 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)2
 Физиотерапия, курортология и рехабилитация 1
 Хематология и преливане на кръв2
 Хигиена (вкл. трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)5
7.2.Стоматология

 Терапевтична стоматология2
 Хирургична стоматология1
 Ортопедична стоматология7
7.3.Фармация

 Фармацевтична химия1
 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)4
7.4.Обществено здраве

 Управление на здравни грижи8
3.Социални, стопански и правни науки

3.2.Психология

 Медицинска психология
2
3.7.Администрация и управление

 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)31
 ОБЩО:664

 

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора (образец);
 2. Автобиография с подпис на кандидата (образец);
 3. Копие и оригинал на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея, в съответното професионално направление или академична справка за кандидатите, които не са дипломирани към момента на подаване на документи. В случай, че дипломата за ОКС „магистър" е издадена от българско ВУ, но е на чужд език, към нея се прилага официален лицензиран превод на български. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства, след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от Министерството на образованието и науката (МОН) за признаването й; (след копие и заверка в Докторантско училище, оригиналът на дипломата за ОКС „Магистър" се връща на титуляра)
 4. Копие на документ за трудовоправни отношения с МУ - Варна (ако има такъв);
 5. Един брой снимкa – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);
 6. Декларация за достоверност на представените документи (образец);
 7. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност – 100 лв. и по чужд език – 50 лв., определени с РМС 233/ 25.04.2019 г.;
 8. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в областта на докторската програма – списък с публикации, документ за придобита специалност, участие в научноизследователски проекти, рационализации, патенти, допълнителни квалификации и други (ако има такива).
   
 • Всички документи се попълват електронно. Представят се в 1 екземпляр на хартиен носител (в оригинал) и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител (флашпамет).
   
 • Комплектът с документи на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101), след което се подава в отдел „Докторантско училище" (ет. 3, стая 318).
 • В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях.
 • Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК.

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Докторантско училище", стая 318; тел. 052/ 677-056 и 052/ 677-083, e-mail: doktorantite.muvarna@gmail.com, doktorantite@abv.bg.