Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание решение на АС с протокол № 32/19.02.2018 г., обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/ 2019 г., в рамките на утвърдения брой с Решение № 341/ 21.05.2018 г. на Министерски съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

 

ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиФорми на обучение
РедовнаЗадочна
1234
7Здравеопазване и спорт

7.1.Медицина


Офталмология6

Кардиология34

Педиатрия7

Психиатрия3

Анатомия, хистология и цитология2

Физиотерапия, курортология и рехабилитация 3

Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)1

Патологоанатомия и цитопатология5

Клинична лаборатория3

Вътрешни болести1

Нефрология6

Ендокринология1

Дерматология и венерология1

Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)3

Инфекциозни болести1

Анестезиология и интензивно лечение1

Неврохирургия2

Акушерство и гинекология1

Онкология 1

Медицина на бедствените ситуации1

Професионални заболявания2
7.2.Стоматология 

Терапевтична стоматология4

Хирургична стоматология2

Ортопедична стоматология1

Детска стоматология3
7.3.Фармация 

Фармацевтична химия2
7.4.Обществено здраве 

Управление на здравни грижи5
3.Социални, стопански и правни науки 
3.7.Администрация и управление 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)3
4.Природни науки, математика и информатика 
4.3.Биологически науки 

Генетика 1

Микробиология2

Медицинска биология1

Ботаника1

Биохимия1
4.2.Химически науки 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества3

ОБЩО:816

 


                                                                                                                                                                                                                         Необходими документи:

1. Попълнена анкетна карта (образец);

2. Заявление до Ректора (образец);

3. Автобиография с подпис на кандидата (образец);

4. Нотариално заверени копия на дипломи за ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" с приложенията към тях (Поне една от двете дипломи следва да бъде в съответното на конкурса професионално направление. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от МОН за признаването ѝ.)

5. Два броя снимки – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);

6. Декларация за достоверност на представените документи (образец);

7. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност – 70 лв. и по чужд език – 40 лв., определени с РМС 286/ 26.04.2018 г.

8. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с публикации (ако има такива).

Всички документи се попълват електронно и се представят в 1 екземпляр на хартиен носител в оригинал и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител. Комплектът с документи на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101), след което се подава в отдел „Докторантско училище" (ет. 3, стая 318). В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях. Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК.

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Докторантско училище", стая 318; тел. 052/ 677-056 и 052/ 677-083