Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси за заемане на академични длъжности

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

  • "доцент" в област на висше образование

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление

7.1. Медицина по научна специалност "сърдечно-съдова хирургия" – един за Факултет по медицина, Катедра по хирургични болести, УС по съдова хирургия и Отделение по  кардиохирургия към МБАЛ „Св. Марина"- ЕАД- Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление

7.1. Медицина по научна специалност „хигиена /хранене и диететика/" - един за Факултет по фармация, Катедра по хигиена; в област на висше образование

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление

4.3. Биологически науки по научна специалност "молекулярна биология" – един за Факултет по медицина, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология и Клиника по обща и клинична патология към МБАЛ „Св.Марина"- ЕАД- Варна; в област на висше образование

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.3. Философия по научна специалност „етика" - един за Медицински колеж - Варна: в област на висше образование

1. Педагогически науки, професионално направление

1.3. Педагогика на обучението по здравни грижи – един за Катедра по здравни грижи към Филиал Сливен;

  • главен асистент" в област на висше образование

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление

3.2. Психология по научна специалност „медицинска психология" - един  за Факултет по медицина, Катедра по психиатрия и медицинска психология и Клиника по психиатрия към МБАЛ „Св.Марина"- ЕАД- Варна,

всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

Публикувана в  Държавен вестник, бр.16 от 25.02.2014 г.

За справки и документи – в Медицински университет – Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, ет.4, стая 416, тел. 052/677-033 и 052/677-034

 Документи:

Заявление за участие, доцент

Заявление за достоверност, доцент

Необходими документи, доцент

Заявление за участие, гл. асистент

Заявление за достоверност, гл. асистент

Необходими документи, гл. асистенти

Творческа автобиография, доцент и главен асистент