Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Образуване на бала

Справочник за прием на студенти в МУ- Варна, за учебната 2014/2015 г.:


Чл.27 (1) Балът за класиране по специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" се образува като сбор от: оценките по биология и химия от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива – от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36.00, а минималният бал за участие в класирането за обучение по държавна поръчка е 24.00.

(2) При класиране за специалности с квоти се взема предвид и съотношението мъже-жени (по Приложение 10). При липса на кан­дидат-студенти от съответната квота, незаетите места се попълват с кандидат-студенти от другата квота.

(3) Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-ви­соката от двете.

Чл.28. Балът за класиране по специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС «бакалавър»), „Медицински козметик" и „Медицински оптик" се образува от сбора на: оценката от ДЗИ по биология и удвоената оценка от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно образование. При неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 18.00.


Чл.29.

(1) Балът за класиране по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" и специалностите от Медицинския колеж: "Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор" и „Рентгенов лаборант", се образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и по български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит – тест по биология. При неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 24.00.

(2) За специалността „Зъботехник" балът се формира като сбор от: утроената оценка от състезателния изпит по моделиране и оценките от ДЗИ по биология и по български език и литература от дипломата за средно образование. При неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 30.00.


Чл.30.

Балът за класиране по специалността „Управление на здравните грижи" за ОКС „бакалавър" се образува от сбора на удвоените оценки от писмения и устния конкурсни изпити по социална медицина и здравен мениджмънт плюс средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата. Максималният бал е 36.00.

 

Чл.31.

(1) Балът при класирането на кандидат-студентите по специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „магистър"), „Обществено здравеопазване" и „Фармацевтичен мениджмънт" се формира като сбор от средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование. Максималният бал е 12.00.

(2) Балът за специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър") се формира като сбор от средния успех от курса на обучение, среден успех от държавните изпити от дипломата за висше образование и оценката от конкурсния изпит – есе. Макси­малният бал за специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър") е 18.00.

 

Чл. 32.

Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно избираемите дисциплини (СИД) не са балообра­зуващи.

 

Чл.33.

Кандидат-студенти, които имат слаба оценка по един или два от конкурсните изпити, не формират бал и не участват в класиране, включително и тези по чл.68, ал.3 от ЗВО.