Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Проект  по Фонд „Наука": "Изследване на ефектите на воден извлек от листа и водно-алкохолен извлек от дървесина на смрадлика (Сotinus coggygria) в експериментални модели на чернодробна токсичност,  улцерогенеза и възпаление при плъхове"

Ръководител: Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн

За първи път са проучени ефектите на воден извлек от листа и етанолен извлек от дървесина на смрадлика в три остри модела на тъканни увреждания с оксидативен стрес при плъхове: парацетамол-индуцирана хепатотоксичност, индометацин-индуцирана улцерогенеза и карагенан-индуцирано възпаление на задна лапа.

Публикации:

 1. Павлов, Д., Ефтимов, М., Цанева, М., Нашар, М., Иванова, Д., Вълчева-Кузманова, С. 2014. Гастропротективнен ефект на воден извлек от листа на смрадлика (Cotinus coggygria) в модел на индометацин-индуцирана улцерогенеза при плъхове. – В: Сарафян, В., Маринов, Б. (отг. ред.) Наука и младост:  Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2014, с. 37-41, МУ-Пловдив.
  ISSN 1314-9229.
  DOI: 10.13140/2.1.3735.5842
 2. Pavlov, D., Eftimov, M., Tzaneva, M., Ivanova, D., Nashar, M., Kobakova, I., Valcheva-Kuzmanova, S. 2013. Gastroprotective effect of ethanol infusion from Cotinus coggygria wood in rats. Scripta Scientifica Medica, 45 (suppl. 5): 7-12.  http://www.researchgate.net/publication/258327734_Gastroprotective_effect_of_ethanol_infusion_from_Cotinus_coggygria_wood_in_rats
 3. Pavlov, D., Ivanova, D., Eftimov, M., Tzaneva, M., Nashar, M., Kobakova, I., Valcheva-Kuzmanova, S. 2013. Effect of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves on indomethacin-induced gastric mucosal damage and oxidative stress in rats. Scripta Scientifica Medica, 45 (suppl. 3): 7-13.
  http://www.researchgate.net/publication/257925374_Effect_of_aqueous_infusion_from_Cotinus_coggygria_leaves_on_indomethacin-induced_gastric_mucosal_damage_and_oxidative_stress_in_rats
 4. Павлов, Д., Цанева, М., Вълчева-Кузманова, С., Нашар, М., Калчев, К., Ефтимов, М, Иванова, Д. 2013. Биохимично и хистопатологично проучване на протективния ефект на воден извлек от листа на смрадлика (Cotinus coggygria) в модел на парацетамол-индуцирана хепатотоксичност при плъхове. – В: Сарафян, В., Маринов, Б. (отг. ред.) Наука и младост:  Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2013, с. 134-138, МУ-Пловдив.
  ISSN 1314-9229.
  DOI: 10.13140/2.1.2852.7049