Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Общи изисквания към чуждестранните кандидат-студенти, граждани на страни нечленки на ЕС и ЕИП

 • Завършено средно образование (диплома), даващо право на кандидата да продължи обучението във висшите училища на държавата, в която е завършено средното образование;
 • Задължително изискване за специалностите "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" е кандидатът да е изучавал биология и химия в средното училище като oценките от балообразуващите предмети (биология и химия) в дипломата от средно образование трябва да бъдат не по-малко от 70 точки или 70% (по системата на оценяване в съответната държава, където е завършено средното образование).  Задължително изискване за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" от факултет „Обществено здравеопазване" и „Помощник-фармацевт", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант" и „Инспектор по обществено здраве", „Медицински козметик" и „Медицински оптик" от Медицински колеж, е кандидатът да е изучавал биология и официалния език на държавата, в която е издадена дипломата. Оценките от балообразуващите предмети (биология и официалния език на държавата, в която е издадена дипломата) в дипломата от средно образование трябва да бъдат не по-малко от 70 точки или 70% (по системата на оценяване в съответната държава, където е завършено средното образование).
 • Чуждестранните кандидат-студенти, които желаят да се обучават на български език, но които не го владеят преминават обучение в подготвителен курс.

Тези кандидати, които владеят български език, но нямат документ, удостоверяващ степента на владеене на български език, полагат изпит за владеене на български език преди началото на учебната година съгласно конспект и спецификация. Кандидатите могат да изберат една от датите за провеждане на изпит за владеене на български език в МУ-Варна, посочени от Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.

Изпитите започват в 9.00 часа. Кандидатите заплащат предварително такса за кандидатсване в размер на 30 евро и такса за полагане на  изпит в размер на 200 евро по банковата сметката на МУ-Варна. Внесените такси не се възстановяват и могат да бъдат платени по банков път по сметката на МУ – Варна, с едно платежно нареждане (230 евро), в срок не по-късно от една седмица преди датата на провеждане на изпитите.

БАНКОВА СМЕТКА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Банка ДСК ЕАД
Клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG05STSA93003400040702
 
Кандидатите, които желаят да се обучават на английски език по специалностите „Медицина" и „Дентална медицина" (директно от първи курс без обучение в подготвителен курс),  удостоверяват степента на владеене на английски език по следните начини:


1.  Кандидатите за обучение, което протича изцяло на английски език, удостоверяват ниво на владеене на езика с полагане на изпит по английски език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, или с представяне на един от следните международно признати сертификати за владеене на езика на посоченото ниво:


 • Cambridge ESOL Exams -  FCE level - Pre-Advanced First Certificate in English, или по-високо;
 • ECL - Level B2 или по-високо;
 • IELTS - Band 6 competent user, или по-високо;
 • Pearson Test of English General - Level 3 или по-високо;
 • TELC (The European Language Certificates, or TELC - language tests)  - TELC English B2, или по-високо;
 • TOEFL iBT (computer-based test)  - при минимален резултат от 61 точки;
 • TOEFL PBT (paper-based test) - при минимален резултат от 543 точки - резултат от минимум 4.0 (скала от 1 до 6) in written test или по-високо.

Дати за провеждане на изпита:  
 • 20.06.2020 г.
 • 25.07.2020 г. 
 • 12.09.2020 г.

2. За кандидатите – граждани на Обединеното кралство (Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия), Ирландия, САЩ, Австралия, Канада и Нова Зеландия, за които английският език е роден, не се изисква удостоверяване владеенето на английски език. Кандидатите, за които английският език не е роден, следва да представят GCSE, Grade 7 to 9, или диплома за завършено средно образование съответно в Ирландия, САЩ, Австралия, Канада (англоговорящата част) и Нова Зеландия, или IB Diploma (с английски език на преподаване).

3. Кандидатите, които не притежават необходимото ниво на владеене на английски език, преминават първоначално подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка, след което полагат съответния изпит към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.

Кандидатите се допускат до изпит след представяне на бордеро за платени административни такси  - такса за прием на документи в размер на 30 евро и такса за полагане на изпит в размер на 200 евро. Внесените такси не се възстановяват и могат да бъдат платени по банков път по сметката на МУ – Варна, в срок не по-късно от една седмица преди датата на провеждане на изпита.
 
БАНКОВА СМЕТКА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Банка ДСК ЕАД
Клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG05STSA93003400040702
 
Място на провеждане на изпита:

Сграда Ректорат, ул. Марин Дринов 55; Залата за провеждане на изпита ще бъде обявен седмица преди датата на изпита.

Важно! Всички изпити ще започнат в 9:00 сутринта на обявените дати.