Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Общи изисквания към чуждестранните кандидат-студенти, граждани на страни нечленки на ЕС и ЕИП

 • Завършено средно образование (диплома), даващо право на кандидата да продължи обучението във висшите училища на държавата, в която е завършено средното образование;
 • Задължително изискване за специалностите "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" е кандидатът да е изучавал биология и химия в средното училище, като oценките от балообразуващите предмети (биология и химия) в дипломата от средно образование трябва да бъдат не по-малко от 70 точки или 70% (по системата на оценяване в съответната държава, където е завършено средното образование).  
 • Задължително изискване за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" от факултет „Обществено здравеопазване" и „Помощник-фармацевт", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант" и „Инспектор по обществено здраве", „Медицински козметик" и „Медицински оптик" от Медицински колеж, е кандидатът да е изучавал биология и официалния език на държавата, в която е издадена дипломата. Оценките от балообразуващите предмети (биология и официалния език на държавата, в която е издадена дипломата) в дипломата от средно образование трябва да бъдат не по-малко от 70 точки или 70% (по системата на оценяване в съответната държава, където е завършено средното образование).
 • Полагагане на приемни изпити за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и  "Фармация" по биология и химия на езика, на който желаят да се обучават, съгласно каталога със специалности в МУ-Варна. Университетът предлага обучение на английски език по специалностите „Медицина" и „Дентална медицина". Кандидатите за специалностите  „Медицинска сестра" и „Акушерка" от факултет „Обществено здравеопазване" и „Помощник-фармацевт", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант" и „Инспектор по обществено здраве", „Медицински козметик" и „Медицински оптик" от Медицински колеж, полагат приемен изпит по биология.
 • Чуждестранните кандидат-студенти, които желаят да се обучават на български език, но които не го владеят преминават обучение в подготвителен курс.

Тези кандидати, които владеят български език, но нямат документ, удостоверяващ степента на владеене на български език, полагат изпит за владеене на български език преди началото на учебната година съгласно конспект и спецификация. Кандидатите могат да изберат една от датите за провеждане на изпит за владеене на български език в МУ-Варна, посочени от Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.

 • 29.06.2020 г.
 • 11.09.2020 г.

Изпитите за владеене на български език, провеждани в МУ-Варна започват в 9.00 часа. Кандидатите заплащат предварително такса за кандидатсване в размер на 30 евро и такса за полагане на  изпит в размер на 200 евро по банковата сметката на МУ-Варна. Внесените такси не се възстановяват и могат да бъдат платени по банков път по сметката на МУ – Варна, с едно платежно нареждане (230 евро), в срок не по-късно от една седмица преди датата на провеждане на изпитите.

БАНКОВА СМЕТКА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF

IBAN: BG05STSA93003400040702

Кандидатите, които желаят да се обучават на английски език по специалностите „Медицина" и „Дентална медицина" (директно от първи курс без обучение в подготвителен курс), удостоверяват степента на владеене на английски език по следните начини:

1.  Кандидатите за обучение, което протича изцяло на английски език, удостоверяват ниво на владеене на езика с полагане на изпит по английски език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, или с представяне на една от следните дипломи или удостоверения (сертификати):

 •   Двуезична диплома от езикова гимназия, където единият език е английски с   оценка от положена матура по английски език (ниво В2 или по-високо);  
 •  International Baccalaureate Diploma (IB Diploma за обучение на английски език).

Признаваните сертификати за владеене на езика са както следва:

 • IELTS Academic (Overall Band Score 6.5) или по-високо;
 • Cambridge English in ESOL International (CPE 180 - 199, CAE grade B или C, FCE grade A 180 - 190) или по-високо;
 • TELC (The European Language Certificates, or TELC - language tests) - FCE grade A 180 - 190) или по-високо;
 • TOEFL iBT (computer-based test) - при минимален резултат от 90 точки;
 • TOEFL PBT (paper-based test) - при минимален резултат от 577 точки и резултат от част Writing минимум 12–13) или по-високо;
 •  PTE Academic (скала от 59 до 65) или по-високо;
 • English Speaking Board ESB (Certificate in English as a Foreign Language ESOL - Levels 2, 3);
 • ECL  - Level B2 (минимум Grade B) или по-високо.


Дати за провеждане на изпита:  

 • 25.04.2020 г.
 • 20.06.2020 г.
 • 25.07.2020 г. 
 • 12.09.2020 г.
 • 28.09.2020 г.

2. За кандидатите – граждани на Обеди­неното Кралство (Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия), Ирландия, САЩ, Австралия, Канада и Нова Зеландия, както и завършили в тези държави, не се изисква удостоверяване владее­нето на английски език с полагане на изпит или сертификат. Кандидатите следва да представят диплома за завършено средно образование във Великобритания, като оценката по английски език трябва да бъде в посочените граници (Grades 5 - 9) или диплома за завършено средно образование съответно в Ир­ландия, САЩ, Австралия, Канада (англоговорящата част) и Нова Зеландия с оценка от дипломата по английски език не по-ниска от „Много добър“.

Кандидатите, които не притежават необходимото ниво на владеене на английски език, преминават първоначално подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка, след което полагат съответния изпит към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.

 

 

Кандидатите се допускат до изпити след представяне на бордеро за платени административни такси  - такса за прием на документи в размер на 30 евро и такса за полагане на изпити (биология, химия и/или английские език) в размер на 200 евро. Внесените такси не се възстановяват и могат да бъдат платени по банков път по сметката на МУ – Варна, в срок не по-късно от една седмица преди датата на провеждане на изпита.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF

IBAN: BG05STSA93003400040702

 

Място на провеждане на изпита:

Сграда Ректорат, ул. Марин Дринов 55; Залата за провеждане на изпита ще бъде обявен седмица преди датата на изпита.

Важно! Всички изпити ще започнат в 9:00 сутринта на обявените дати.