Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Проект по Фонд „Наука":

Рандомизирано клинично изпитване за оценка на ефикасността и безопасността от добавянето към терапията на алдостеронов антагонист за редуциране на пристъпите от предсърдно мъждене при болни, преживели пристъпно или персистиращо предсърдно мъждене, с възстановен синусов ритъм

Ръководител:  Доц. д-р Й. Йотов, д.м.

Предсърдното мъждене (ПМ) е заболяване с различни подлежащи механизми и сериозни последици за здравето. То е съпътствано от структурно ремоделиране на сърдечните кухини с последваща промяна във функацията на сърцето. Доказано е, че алдостеронът е хормона, който стимулира процесите на миокардната фиброза.

Основната цел на проекта е да се оцени нивото на фиброза посредством оценка на биомаркера galectin-3 и да определи дали прилагането на минералкортикоидния рецепторен блокер (Spironolactone), като антифибротичен медикамент, води до редуциране на нивото на миокардната фиброза и по този начин до редуциране на пристъпите от ПМ. Ще се изследват кои са прогностичните променливи за рецидив на ПМ или поява на сърдечно-съдови заболявания при 100 болни над 55 год. без известно сърдечно-съдово заболяване и с възстановен синусов ритъм след епизод на ПМ.

Оценяването на процеса на фиброза чрез изследване на galectin-3 ще даде ново доказателство за корелацията на фибротичните процеси с честотата на пристъпите от ПМ.