Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

„Проф. д-р Параскев Стоянов"

На основание Заповед № Р-106-273/22.12.2017г. на Ректора на Медицински университет - Варна и чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

О Б Я В Я В А

 

  1. Конкурс за местата за специализанти по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение, както следва:

 

специалностибазаместа
1Детска дентална медицинаМедицински университет – Варна, МДЦ1
2Оперативно зъболечение и ендодонтияМедицински университет – Варна, МДЦ1
3Орална хирургияМедицински университет – Варна, МДЦ2
4Пародонтология и заболявания на оралната лигавицаМедицински университет – Варна, МДЦ1
5Протетична дентална медицинаМедицински университет – Варна, МДЦ1
общо6

 

Кандидатите подават следните документи:

1.   Заявление по образец;

2.   Копие на диплома за висше образование;

3.   Копие на документ за самоличност;

4.  Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);

5.   Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;

6.   Документ за платена такса за участие в конкурса;

7.   Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

 

II) Конкурс за местата за специализанти по специалност „Обща медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение, както следва:

бази за обучениеза лица с професионална квалификацияместа
1„Д-р Гатев и д-р Михайлова – групова практика за първична извънболнична медицинска помощ" ООД – Плевенлекар2
2"Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ  Виктрикс" ООД - Варналекар6
общо8

 

Кандидатите подават следните документи:

1.   Заявление по образец;

2.   Копие на диплома за висше образование;

3.   Копие на документ за самоличност;

  4.  Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);

5.   Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;

6.   Документ за платена такса за участие в конкурса;

7.   Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

 

III) Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности, съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., с база за обучение Медицински университет-Варна, както следва:

 

специалностиза лица с професионална квалификацияместа
1Епидемиология на инфекциозните болестлекар1
2Обща хигиеналекар1
3Социална медицина и здравен мениджмънтлекар1
4Токсикологиялекар1
5Трудова медициналекар1
6Хигиена на детско-юношеската възрастлекар1
7Болнична фармация магистър-фармацевт6
8Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика магистър-фармацевт6
9Токсикология и токсикологичен анализмагистър-фармацевт2
10Фармакология и фармакотерапиямагистър-фармацевт6
11Обществено здравеопазване
(за медицински сестри, акушерки, инспектори по обществено здраве и фелдшери)
от професионално направление Здравни грижи1
12Медицинска информатика и здравен мениджмънтс висше немедицинско образование2
13Токсикология (за химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, биотехнолози и еколози)с висше немедицинско образование3
14Анатомия, хистология и цитология
(за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози)
с висше немедицинско образование1
15Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи", педагози, психолози)с висше медицинско и немедицинско образование1
16Правно регулиране в здравеопазването
(за магистри, работещи в системата на здравеопазването)
с висше медицинско и немедицинско образование3
общо37

 

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие на диплома за висше образование;
  3. Копие на документ за самоличност;
  4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
  5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;
  6. Документ за платена такса за участие в конкурса;
  7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

     

Таксата за участие в конкурсите за специализация е в размер на 55 лв. Документите се подават всеки работен ден в срок от 03.01.2018г. до 09.01.2018г. в отдел СДО на МУ-Варна, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.2, ст.206 от 1000 до 1200 часа и от 1400 до 1600 часа.

 

Таксата се внася по банков път, по сметка на МУ-Варна, след представяне на необходимите документите в отдел СДО.

 

Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането.

 

При отказ от участие в конкурса, внесената такса не се възстановява.