Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Проект по Фонд „Наука": "Участие на канабиноидните CB1 рецептори при депресивни състояния"

Ръководител oт МУ-Варна: Проф. д-р Негрин Негрев, дмн

Ръководител от ИНБ-БАН: Доц. д-р Роман Ташев, дм

Проучени са ефектите на лигандите на канабиноидните CB1 рецептори (агонист HU-210 и антагонист SR 141716A) върху поведенческите реакции на плъхове с експериментален модел на депресия – двустранна олфакторна булбектомия (OBX). Установени са модулиращи ефекти на HU-210 и SR 141716A върху изявата на депресивно-подобното състояние (експлораторна и двигателна активност,  тревожност, болкова чувствителност, памет и обучение). При въвеждане на субстанциите  i.c.v. в десния латерален вентрикул на  плъхове в продължение на 7 дни HU-210 понижава двигателната активност на ОВХ плъховете и нормализира нарушената хабитуация (което се интерпретира като  проява на антидепресивен ефект), проявява анксиолитичен и антиноцицептивен ефект, подобрява обучението и паметта, докато SR 141716A повишава двигателната активност, проявява анксиогенен  и ноцицептивен ефект и влошава обучeнието и паметта. Експериментите с  интрагастралнo въвеждане на  Rimonabant (SR 141716A), в продължение на 14 дни (преди и след ОВХ), показаха, че Rimonabant, въведен преди ОВХ не предизвиква промени в поведенческите реакции,  докато третирането след ОВХ задълбочава  депресивно-подобното състояние.

Резулатите дават основание да се приеме участие на  СВ1 рецепторите в развитието на депресивно-подобното състояние.

Публикувани статии:

Comptes rendus de l'Acade'mie bulgare des Scien

ces,

/

  1. Marinov M., M. Ivanova, S. Belcheva, I. Belcheva, N. Negrev, R. Tashev. Influence of cannabinoid CB1 ligands on exploratory behavior and locomotor activity in rats. Comptes rendus de l'Acade'mie bulgare des Sciences, 2011, 64 (12) 1785-1792
  2. Marinov M., M. Ivanova, S. Belcheva, I. Belcheva, D. Kochev, R. Tashev. Effects of acutely applied cannabinoid CB1 ligands on nociception in rats with a model  of depression. Comptes rendus de l'Acade'mie bulgare des Sciences, 2013, 66 (6), 877-882.

http://www.proceedings.bas.bg/

  1. Marinov M., M. Ivanova, S. Belcheva, I. Belcheva, R. Tashev. Effects of acutely applied cannabinoidCB1 ligands on learning and memory in rats with a model of depression. Comptes rendus de l'Acade'mie bulgare des Sciences, 2013, 66 (9), 1331-1338.

http://www.proceedings.bas.bg/

Scripta Scientifica Medica  (под печат)

http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssm/issue/archive

  1. Marinov M., M. Ivanova, S. Belcheva, I. Belcheva,. Negrev, R R. Tashev. CB1 ligands modulate learning and memory of OBX rats, Scripta Scientifica Medica, 2015