Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Обява

На основание Заповед № Р-106-178/05.09.2017г. на Ректора на Медицински университет - Варна и чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

О Б Я В Я В А

 

I)  Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности, съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., с база за обучение Медицински университет-Варна, както следва:

 

специалностиза лица с професионална квалификацияместа
1Комунална хигиеналекар1
2Социална медицина и здравен мениджмънт лекар2
3Трудова медициналекар1
4Фармакологиялекар6
5Хигиена на детско-юношеската възрастлекар1
6Хранене и диететика лекар1
7Болнична фармация магистър-фармацевт5
8Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика магистър-фармацевт6
9Фармакология и фармакотерапиямагистър-фармацевт7
10Медицинска информатика и здравен мениджмънтс висше немедицинско образование2
11Теоретични основи на медицинската химия (за химици) с висше немедицинско образование1
12Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи", педагози, психолози)с висше медицинско и немедицинско образование2
общо ​ ​35


Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие на диплома за висше образование;
  3. Копие на документ за самоличност;
  4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
  5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;
  6. Документ за платена такса за участие в конкурса;
  7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

     

II)  Конкурс за местата за специализанти по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение, както следва:

 

специалностибазаместа
1Детска дентална медицина„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник3
2Оперативно зъболечение и ендодонтия„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник9
3 ​ ​ ​ ​Орална хирургия ​ ​ ​ ​Медицински университет – Варна, МДЦ1
МБАЛ"Св.Марина" ЕАД – гр.Варна3
„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник5
„СБАЛ по лицево - челюстна хирургия" ЕООД - София3
УМБАЛ"Св.Анна" – София АД2
4Ортодонтия„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник3
5Пародонтология и заболявания на оралната лигавица„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник3
6Протетична дентална медицина„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник4
общо ​ ​36

 

Кандидатите подават следните документи:

1.   Заявление по образец;
2.   Копие на диплома за висше образование;
3.   Копие на документ за самоличност;4.  Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
5.   Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;
6.   Документ за платена такса за участие в конкурса;
7.   Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

 

III) Конкурс за местата за специализанти по специалност „Обща медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение, както следва:

бази за обучениеза лица с професионална квалификацияместа
1„Индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Петко Желязков" ЕООД - Бургаслекар1
2ЕТ "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – Павлинка Герова"- Варналекар2
3ЕТ„Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика – д-р Мария Джурова" - Руселекар2
4„Индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет – д-р Владимирова" ЕООД – Горна Оряховицалекар1
5„Д-р Гатев и д-р Михайлова – групова практика за първична извънболнична медицинска помощ" ООД – Плевен лекар1
общо ​ ​7

 

Кандидатите подават следните документи:

1.   Заявление по образец;
2.   Копие на диплома за висше образование;
3.   Копие на документ за самоличност;4.  Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
5.   Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;
6.   Документ за платена такса за участие в конкурса;
7.   Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

 

Таксата за участие в конкурсите за специализация е в размер на 55 лв. Документите се подават всеки работен ден в срок от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. в отдел СДО на МУ-Варна, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.2, ст.206 от 1000 до 1200 часа и от 1400 до 1600 часа.

Таксата се внася по банков път, по сметка на МУ-Варна, след представяне на необходимите документите в отдел СДО.

Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането.

 

При отказ от участие в конкурса, внесената такса не се възстановява.