Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

ОП "Конкурентоспособност"

​Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата възлиза на около 1.2 млрд. евро.

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни, чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз.

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 е одобрена от Европейската Комисия на 27.08.2007 г. и е приета с Решение С (2007) 4500 на Комисията от 26 септември 2007 г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – ВАРНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 г.

www.opcompetitiveness.bg

                          

За връзка:

 

Тел: 052/677 038

Запитване:

projects@mu-varna.bg

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научноизследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети „Медицина" и „Дентална медицина"

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов"  чрез укрепване и развитие на капацитета му за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност и утвърждаването му като основен учебен и научен център в регионален, национален и международен мащаб.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта са:

  • Модернизация и обновление на Факултет „Медицина" чрез закупуване на високотехнологично оборудване за създаване на нови лаборатории за клетъчна терапия и молекулярна медицина;
  • Модернизация и обновление на научната инфраструктура на Факултет „Дентална медицина" чрез закупуване на съвременно високотехнологично оборудване;
  • Оптимизиране на технологиите  и въвеждане на високотехнологични методи на работа за извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер в областта на клетъчната терапия, молекулярната диагностика, дигиталната дентална медицина, консервативното хирургично дентално лечение, денталната имплантология и лазерната дентална медицина;
  • Подобряване достъпа до нови знания чрезпровеждане на модерни, висококачествени и конкурентни научно-приложни изследвания.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
 
Дейност 1: Сформиране на екип за организация и изпълнение на дейностите по проекта.

Дейност 2: Управление и наблюдение на изпълнението на проекта.

Дейност 3: Обновяване на научно-изследователската инфраструктура на факултет „Медицина" на Медицински университет - Варна – инвестиция в ДМА

Под-дейност 3.1: Подготовка и провеждане процедура за избор на доставчик/ци на оборудване - инвестиция в ДМА за факултет  „Медицина" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

Под-дейност 3.2. Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА )за създаване на лаборатория за клетъчна терапия и лаборатория по молекулярна медицина

Дейност 4: Обновяване на научно-изследователската инфраструктура на факултет „Дентална медицина" на Медицински университет - Варна – инвестиция в ДМА

Под-дейност 4.1: Подготовка и провеждане процедура за избор на доставчик/ци на оборудване - инвестиция в ДМА за факултет  „ Дентална медицина" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

Под-дейност 4.2. Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА) за  факултет  „ Дентална медицина"

Дейност 5: Осигуряване на визуализация, информиране и публичност.

 
ОЧАКВАН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ:
 

Чрез модернизиране на научно-изследователската инфраструктура във факултетите по „Медицина" и „Дентална медицина" в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна ще се окаже положително въздействие върху бенефициента и целевите групи – студенти, специализанти, докторанти, академичен състав. Ще се осигури максимална продължителност и оптимално въздействие чрез повишаване на редица показатели в следните направления:

  • Развитие на потенциала на факултетите за извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер в областта клетъчната терапия, молекулярната диагностика, дигиталната дентална медицина, консервативното хирургично дентално лечение, денталната имплантология и лазерната дентална медицина.
  • Повишаване качеството  и ефективността на извършените научни изслевания.
  • Повишаване на ползите от изследванията за основните потребители на научните резултати.
  • Усъвършенствуване и развитие на подготовката на обучаващите се студенти и специализанти.
  • Установяване на мрежа за международно образователно и научно сътрудничество в областта на предоставяне на здравни услуги.
  • Увеличаване на конкурентните предимства на Университета и утвърждаване му като център на научни, приложни и образователни изследвания и технологии в регионален, национален и международен мащаб.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Студенти, специализанти, докторанти, академичен състав.

Проектът се финансира от

 

Европейски фонд за регионално развитие

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 

Оперативна програма

Развитие на българската конкурентоспособност

 

Обща сума по проекта:

 

3 986 652, 92 лв.

 

Място на изпълнение на проекта:

 

Североизточен район, област Варна, Oбщина Варна, Медицински университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

 

Продължителност на проекта:

 

18 месеца

 

Срок на изпълнение на проекта:

08.2013 – 02.2015