Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Пламен Георгиев Панайотов

​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
​    Дата на публикуване: 24.10.2013 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Сърдечно-съдова хирургия
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по хирургически болести, УС по съдова хирургия
Кандидат: д-р Пламен Георгиев Панайотов
Тема на дисертационния труд: "Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация"
Научни ръководители: Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.
Проф. д-р Радослав Радев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-285/16.10.2013 г. Изготвя
ПредседателПроф. д-р Радослав Радев, д.м. - Декан Факултет "Медицина" на МУ - Варна Становище
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Йовчо Топалов, д.м.н. – София Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Светослав Георгиев, д.м. – Ръководител Катедра „Вътрешни болести" при МУ – Варна  Рецензия
Външен членПроф. д-р Махаел Байер, д.м. - Началник Клиника по кардиохирургия, централна болница Аугсбург – Германия

Становище-английски​

Становище 

Външен членДоц. д-р Габор Богач, д.м. - Медицински Университет Сегет – Унгария 

Становище

Становище - английски  

Резервни членове:   ​
Вътрешен член Доц. д-р Веселин Петров, д.м. – Ръководител УС „Съдова хирургия" при МУ – Варна Становище
Външен членПроф. д-р Любомир Спасов, д.м.н. – Декан на факултет Медицина, МУ - София  Рецензия
  Автореферат
Автореферат-английски
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  1​​8.11.2013 г.  от 13.00 ч. в зала "Владимир Иванов" на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна ​ ​