Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договор: Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването, № 2012 22 01, Акроним EUHWforce
 

Програмата за здраве цели да подобри здравето в Европа, като насърчава сътрудничеството между държавите членки за подобряване на политиките в областта на здравето, които са в полза на гражданите. Програмата има за цел да подпомага и допълва инициативите на държавите членки в областта на здравето.

Общите действия носят явна добавена стойност на ЕС и са съфинансирани от компетентните органи, които отговарят за здравеопазването в държавите членки или в трети държави, участващи в програмата, или от структури в публичния и неправителствения сектор, оправомощени от тези компетентни органи.

Това е първия проект по Joint Actions, в който МУ – Варна участва, но въпреки това на университета е гласувано голямо доверие, като му е поверено ръководството на целия работен пакет 7 по проекта, в който са включени МУ Варна и Националния център по обществено здраве и анализи. МУ Варна е единствения университет в България, чиито представител ръководи работен пакет по Joint Actions.

 European Health Workforce Planning and Forecasting (Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването) EUHWforce

 

Кратки факти
Програма и реф. №Joint Actions
Период и продължителност01.04.2013 - 01.04.2016 г. (36 месеца)
Екип от МУ – Варна

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.                         

Проф. Тодорка Костадинова, д.и.                

Проф. Стефка Коева, д.и.н.

Доц. Емануела Мутафова, д.и.

Гл. ас. Мария Рохова, д.и.                             

Слава Пенова                                                     

Николина Радева

Елица Дренска

Марияна Станкулова

Общ бюджет

11 452 177,11 лева

МУ-Варна – 642 825,30 лева

Планирането на човешките ресурси в здравеопазването е от решаващо значение, поради настоящият недостиг на човешките ресурси в здравеопазването, увеличаващите се нужди от грижи, увеличаващите се здравни разходи, променящите се демографски работни условия и мобилностtа на човешките ресурси в здравеопазването. В момента съществува огромно разнообразие от методи за планиране на човешките ресурси в здравеопазването в страните членки. Споделянето и обмена на практики ще подпомогне капацитета на държавите членки в процеса на планиранетоo на човешките ресурси.

Основна цел:

Сътрудничество и обмен между страните членки, за да се подкрепят в планирането на човешките им ресурси в областта здравеопазването и да се увеличи капацитета на страните членки с цел вземане на ефективни и устойчиви решения.

Специфични цели на проекта:

Повишено знание:

 • По-добро разбиране на терминологията;
 • Обновена информация свързана с мобилността на човешките ресурси;
 • Оценка на бъдещите умения и компетенции, необходими на човешките ресурси в здравеопазването.

Подобрени инструменти:

 • Насоки към качествени и количествени  методологии за планиране;
 • Платформа за сътрудничество с цел намиране на възможни решения, свързани с очаквания недостиг.

По-висока ефективност:

 • По-добро наблюдение чрез достъп до навременни данни;
 • Увеличен количествен и качествен капацитет за планиране;
 • По-голямо въздействие на планирането и прогнозирането на човешките ресурси в здравеопазването върху процеса на вземане на политически решения.

Дейности:

По проекта се предприемат действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването, чрез споделяне на знание, съвместна работа и обмен между страните членки. Фокуса на дейностите, обхваща 5 професии: лекари, сестри, фармацевти, зъболекари и акушерки.

Общите действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването са разделени в 7 работни пакета (РП):

РП 1 - Координация - Белгия

РП 2 - Разпространение - Словакия и EHMA

РП 3 - Оценка - Финландия и Малта

Хоризонталните работни пакети (РП 1 Координация, РП 2 Разпространение и РП 3 Оценка) подкрепят основните работни пакети при постигане на техните цели. Те заедно формират Мениджърския офис на общите действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването.

РП 4 Планирани данни за човешките ресурси в здравеопазването – Унгария

 • Определяне на терминологията: Създаване на по- добро разбиране на  терминологията
 • Проучване на мобилността: Осигуряване на обновена информация върху миграцията и мобилността на човешките ресурси в здравеопазването
 • Планирани данни: Работа върху по- ефективно наблюдение на човешките ресурси в здравеопазването чрез представяне на информация върху пропуски в данните и трудности при събирането и използването на данни за целите на планирането

РП 5 Количествена методология – Италия

 • Минимален набор от данни: Съгласие с минималните изисквания за данни за количествено планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването
 • Методология: Преглед и оценка на съществуващите количествени методи и инструменти за планиране на работната сила в ЕС
 • Насоки: Дефиниране и изпробване на насоки върху количествено планиране на работната сили в здравеопазването

РП 6 Хоризонтално сканиране – Великобритания

 • Идентификация и класификация на различните методологии, използвани за количествено планиране на човешките ресурси в здравеопазването в страните членки
 • Оценка на бъдещи умения и компетенции, нужни на човешките ресурси в здравеопазването  през следващите 20 години
 • Обогатяване на съществуващите национални модели чрез пробни упражнения
 • РП 7 Устойчивост – България и Белгия
 • Анализ и преглед на целите и резултатите на проекта с оглед продължаване и начертаване на основните насоки на действие
 • Идентифициране на  партньори, лица и организации, които да  продължат дейностите, както и  формата на проекта, след изтичане на периода за отчитането му

Партньори:

Проекта включва 30 асоциирани партньори:

 • Федерално обществено здравеопазване, безопасност на храните и околната среда, Белгия
 • Национален център по обществено здраве и анализи, България
 • Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", България
 • Университета в Бремен, Германия
 • Министерство на здравеопазването, Испания
 • Министерство на социалните дейности и здравеопазването, Финландия
 • Източнофинландски университет
 • Университет „Semmelweis", Унгария
 • Министерство на благосъстоянието, Исландия
 • Министерство на здравеопазването, Италия
 • Национална агенция за регионални здравни услуги, Италия
 • Министерство на здравеопазването, възрастните хора и обществено здраве, Малта
 • „Capaciteitsorgaan", Холандия
 • Министерство на здравеопазването, благосъстоянието и спорта, Холандия
 • Министерство на здравеопазването, Полша
 • Министерство на здравеопазването, Република Словакия
 • Департамент по здравеопазването, Великобритания
 • Министерство на здравеопазването, Франция
 • Университет „Babeş-Bolyai" Клюж, Румъния
 • Католическия университет в Льовен, Белгия
 • Министерство на здравеопазването, Португалия
 • Национален институт за обществено здраве, Словения
 • Национално училище за обществено здраве, Гърция
 • Съвет на европейските зъболекари
 • Постоянен комитет на европейските доктори (CPME)
 • Европейска федерация на асоциациите сестрите (EFN)
 • Европейска асоциация за здравен мениджмънт (EHMA)
 • Европейска болница и федерация за здравеопазване (HOPE)
 • Фармацептична група на европейския съюз (PGEU)
 • Европейски съюз на медицинските специалисти (EUMS)


Освен партньорите, пряко ангажирани с дейностите по проекта, са включени и 33 сътрудници, Министерства на образованието, университети и професионални организации, като нови партньори се присъединяват всеки месец.

Резултати:

Основният резултат се изразява в обединението на мрежата за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването. Това ще подкрепи и ще позволи на ЕС и страните членки, доколкото те изберат, да имат по-добре подготвени за бъдещите предизвикателства човешки ресурси в здравеопазването, в по-добре подготвена образователна и здравна система. Други резултати:

 • Повишаване на капацитета за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването, събиране на данни и анализи;
 • Подобряването на събирането на данни, особено за мобилността на ниво ЕС
 • По-добър поглед върху липсите на данни и трудностите при събирането на данни
 • По-добър поглед върху международните оценки
 • Повече политики основани на реални факти, а в някои страни членки да се постигне промяна, чрез предоставяне на напътствия, например върху кръговата мобилност и представянето на осъществими практики
 • Влияние върху решенията в съответствие с компетенциите на ЕС и страните членки
 • Инерция на постоянната осведоменост
 • Капитализация на предишни проекти (MohProf, Prometheus, RN4CAST, Matrix)
 • Подкрепа за съществуващите решения и системи (например Joint Questionaire, WHO Global Code of Practice)
 • Подкрепа и взаимно обогатяване на здравните системи на страните членки и  подсилване на солидарността в ЕС.