Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Срокове и ред за провеждане на кандидатстването, класирането и записването


Кандидатстване:                 от 18.08.2014г. до 15.09.2014г. вкл.

Класиране:                           до 25.09.2014г.

Записване:                            до 17.10.2014г.

Започване на обучение:   от 01.01.2015г.

Кандидатстване:                
Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование по Медицина, общо практикуващи лекари, които са открили собствена амбулатория за първична  медицинска помощ в срок до 13.07.2009г. (съгласно § 6, ал.1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения).  Удостоверението за регистрация в съответния Регионален център по здравеопазване следва да бъде копие, заверено с подпис, печат на съответния РЗИ (РЦЗ) и текст „актуална регистрация към ……г." (датата на заверката, трябва да е в срока на приема от 18.08.2014г. до 15.09.2014г). При пререгистрация се предоставят и двете удостоверения за регистрация със заверка. При отсъствие на информация в Търговския регистър, в случай на „групова практика" се представя и копие от съдебното решение за вписване на дружеството в Търговския регистър, с описани съдружници, заверено с печата на дружеството. Следва да се представи и валидна лична карта за сверяване на личните данни. В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. Представя се копие на първа и последна страница от договора за 2014г. с Районна здравноосигурителна каса.

Класиране:                      
Извършва се в низходящ ред въз основа на средноаритметичната оценка, получена от общия успех от дипломата и успеха от държавните изпити за придобиване на висше образование по "медицина".

Записване:                       
Само класираните подават искане за записване в срок до 17.10.2014г., като прилагат и 1 бр. снимка паспортен формат с изписани имена на гърба. Лицата записани за друга специализация следва да изберат коя специализация ще запазят и от коя се отказват. При неподаване на искане в посочения срок, лицето губи мястото на което е класирано. След подаване на искания за записване, ректорът издава заповед за лицата, които са записани и ще започнат   специализация по Обща медицина по реда на Наредба 15/2008г. на МЗ.

Започване на обучение:                    
от 01.01.2015г. Записаните за специализация, следва да се обърнат към Катедра Обща медицина за включване в графика за провеждане на модули съгласно програмата.

Допълнителна информация:                   
  1. Книжките за специализация се изготвят и получават след като в отдел СДО се получат от МЗ номерата под които е записан специализанта в регистъра на МЗ.
  2. Практическото обучение в амбулатория за първична медицинска помощ по чл. 5, ал. 2, т. 2, букви "б" и "в" се заплаща от специализанта.
  3. В случай че специализантът не завърши обучението си по специалност "обща медицина" в срок до 6 години от записването, специализацията се прекратява и той дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в размер на заплатените средства за теоретично и практическо обучение по чл. 5, ал. 2, т. 2, буква "а" за периода на проведеното обучение.