Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Срокове

СРОКОВЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО и КЛАСИРАНЕТО


Кандидатстване:          от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. вкл.
Класиране:                   до 15.10.2017г.


Конкурс за местата за специализанти по специалност „Обща медицина" и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина"

       КАНДИДАТСТВАНЕ:         

 • Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „лекар" за специалност „Обща медицина" и „лекар по дентална медицина" за денталните специалности.
 • Документът за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок.
 • В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация „лекар", съответно „лекар  по дентална медицина".
 • В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:
 • Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор) или служебна бележка (когато работи по граждански договор или по втори трудов договор), със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;
 • Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че лицето ……. работи по граждански договор в ……….. и продължава да работи към днешна дата."; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

 

       КЛАСИРАНЕ:                      

 • Първи етап: Класират се работещите в базите за обучение с трудов договор, които кандидатстват за базата в която работят. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 1. средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 2. средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.
 • Втори етап: Класират се работещите в базите за обучение с граждански договор, които кандидатстват за базата в която работят. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал, образуван съгласно описанието в първия етап.
 • Трети етап: На незаетите места след класирането на работещите, се класират останалите кандидати. Към останалите кандидати се прибавят и кандидати работещи в базите за обучение, които не са се класирали на първи и втори етап. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал и съобразно посочените желания за база за обучение. Балът се образува съгласно описанието в първия етап.

   
  Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности
   
  КАНДИДАТСТВАНЕ:         
 • Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование със съответна професионална квалификация. 
 • Документът за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок.
 • В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация. За придобита професионална квалификация по немедицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование.
 • В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:
 • Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор) или служебна бележка (когато работи по граждански договор или по втори трудов договор), със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;
 • Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че лицето ……. работи по граждански договор в ……….. и продължава да работи към днешна дата."; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

 

       КЛАСИРАНЕ:                      

 • Първо се класират работещите в Медицински университет-Варна. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 1. средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 2. средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).
 • На незаетите места след класирането на работещите, се класират останалите кандидати. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 1. средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 2. средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

   
  За специализанти по неклинични специалности, специализанти по Обща медицина и за специализанти лекари по дентална медицина

  ЗАПОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ:      
  Обучението започва от датата вписана в заповедта за провеждане на обучението.

   

   
  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:      

  Книжките за специализация се изготвят и получават след като в отдел „СДО" се получат от МЗ номерата, под които са записани специализантите в регистъра на МЗ.

  За теоретичното и практическото обучение специализантът заплаща такса.
  Таксата определена от Академичния съвет на МУ-Варна за 1 месец е 50 % от мин. работна заплата:

 

Такса за 1 месец

към 01.09.2017г.

За българи

50 % от мин. работна заплата

За чужденци
теоретично обучение230 лева420 евро
практическо обучение230 лева420 евро

 

        Таксата за практическото обучение се определя от:

 • Лечебни заведения, акредитирани за обучение по специалност „Обща медицина" и по специалности за „лекари по дентална медицина";
 • Академичния съвет на МУ-Варна за специалностите за „лекари по дентална медицина" с база МДЦ;

      Таксата за теоретично и практическо обучение се дължи само за обучението предвидено в учебната програма за                 специализация.

 

      За повече информация относно учебните програми посетете следния линк:
      http://www.mu-varna.bg/BG/sdo/Pages/Програми-за-специализация.aspx