Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

КонкурсиОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ​ ​
за койкогакъде
за неклинични специалностиянуари, май, септември

интернет страницата на МУ-Варна

(в тази секция)

за дентални специалности и специалност Обща медицинаянуари, септември

интернет страницата на МУ-Варна

(в тази секция)

за клинични специалностицелогодишно
(научи повече)​
интернет страниците на акредитирани лечебни заведения

 

БАЗОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ​ ​
диплома документ за самоличностдруги документи
за завършено висше образование със съответна професионална квалификация

лична карта

с валиден срок

при обявяване на конкурса

(в тази секция)

от чужбина

(заверени и легализирани по съответния ред с превод на български език)

 • диплома и приложение с оценки
 • информация за минималната и максималната положителна оценка
 • удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация (за медицинска професия)
 •  удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование (за немедицинска професия)


 


 

друг съответен документ за гражданите на трети държави

 

с валиден срок


 


 

при обявяване на конкурса

(в тази секция)

 


 

КЛАСИРАНЕ в съответната специалност

за неклинични специалности

за дентални специалности и

специалност Обща медицина

 • На І етап се класират работещите в МУ-Варна
 • На І етап се класират работещите с трудов договор, когато кандидатстват за базата в която работят
 • на незаетите места от І етап се класират останалите кандидати
 • На ІІ етап се класират работещите с граждански договор, когато кандидатстват за базата в която работят
 • на незаетите места от І и ІІ етап се класират останалите кандидати

​Метод на класиране за І и ІІ етап:

в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от дипломата за висше образование:

 • средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити)
 • средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

 

Кандидатстване на специализанти, регистрирани по Наредба № 1 от 2015г., за финансиране на обучение от МЗ