Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователски институт

Актуални новини

Конкурс


Директор на Научноизследователски институт

Е-поща: anton.tonchev@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 082Заместник-директор „Научно-проектна дейност“ 

Е-поща: violeta.iotova@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 978 577


Заместник – директор „Институтско – болнична координация“

Е-поща: resnick@mu-varna.bg 
Телефон: (052) 978 820 

Научноизследователският институт към МУ – Варна (НИМУ-Варна) е създаден с Постановление № 80 от 14 април 2016 г. на Министерски съвет на Република България бе открит Научноизследователски институт в структурата на Медицински университет – Варна. 


НИМУ-Варна е основно звено на университета за извършване на фундаментални, клинични и транслационни научни изследвания в приоритетните научни направления на МУ-Варна, които произтичат от националните научни приоритети в областите медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи, обществено здравеопазване и други интердисциплинарни области. НИМУ-Варна съдейства за прилагането и популяризирането на получените научни резултати, за да се подобрява човешкото здраве и здравеопазването като цяло. НИМУ-Варна работи за изграждане на авторитета на МУ-Варна като изследователски център с национално и европейско значение чрез значими  научни разработки.

НИМУ-Варна има 5 основни направления, съответни на научните приоритети на МУ-Варна (2015-2020) 

  • Направление „Хранене и качество на живот"
  • Направление „Клетъчна биология и генетика"
  • Направление „Невронауки"
  • Направление „Онкология"
  • Направление „Обществено здраве и мениджмънт на болести"


Мисията на НИМУ е да бъде академична платформа за извършване на експериментална и приложна научноизследователска дейност от академичния състав на МУ-Варна и поканени учени в сферата на медицината, денталната медицина, фармацията, здравните грижи и общественото здравеопазване. 

Целта на института е да обедини потенциала от експерти, изследователска база и данни с по-голяма насоченост към търсенията от страна на бизснеса и индустрията. Инициаторите смятат да превърнат института в инкубатор за наука, при това - свързана с практиката. Новото звено ще стимулира научната и развойна дейност на университета и ще хармонизира процесите при организирането и провеждането на мащабни научноизследователски проекти.

Медицинският университет във Варна е партньор в многобройни проучвания в областта на клиничната медицина и общественото здраве. До 2019 година се предвижда промяна в правилата за финансиране и работа, които ще увеличат броя на научните изследвания. Най-широко ще бъдат застъпени тези, които изследват дисгностика и терапии на социално значими и редки заболявания.