Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​

Филиал Шумен

С решение на Народното събрание от 21 юли 2015г. е разкрит филиалът на Медицински университет – Варна в град Шумен и се осъществява обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка". Образователно-квалификационната степен е бакалавър, а срокът на обучение е 4 години.

Учебният процес се провежда в базата на Филиал Шумен, която разполага с  модерни учебни зали и лаболатории за практически упражнения, отговарящи на съвременните стандарти.  Те са оборудвани  с инструментариум, макети и мулажи, които създават възможност студентите да усвояват умения за сестрински  и акушерски грижи в обстановка, близка до реалната.

През периода 2015-2017 година поетапно са ремонтирани и обособени 4 учебни зали, които са оборудвани със системата Cisco TelePresence SX20 за видео – конферентна връзка.

Предимство в обучението на студентите от Филиал Шумен е използването на Blackboard система.

Учебният процес, свързан с придобиване на  общи и специализирани клинични и теоретични  знания е подсигурен с аудиторна площ в базите на МБАЛ-Шумен, РИОКОЗ, КОЦ- Шумен и ДКЦ-1. 

Сключени са договори с 22 учебно-практически бази, акредитирани лечебни, социални заведения и др., в които освен клинична учебна практика и преддипломен стаж се осъществяват учебно – практически занятия (упражнения)  по дисциплини, предвидени по учебен план. Болничната и извънболничната база, в която се осъществява клиничното практическо обучение, притежава разнообразни и много добри условия за подготовка на студентите от специалностите на Филиал Шумен.

Изградена е собствена  специализирана библиотека  с библиотечен фонд над 1000 библиотечни единици.

За нуждите на студентите и преподавателите,  са осигурени 30 компютъра (компютърна зала, обособени места в читалнята на библиотеката,  за асистенти и преподаватели и  в учебните лекционни зали).

Студентите във Филиала имат възможност за настаняване в студентски общежития в град Шумен.

Информация за студенти

Директор филиал​​

Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.​

​​E-mail: sonya.toncheva@mu-varna.bg