Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Научните изследвания на преподавателите са в областта на Химия на храните. Работи се по следните две направления:

Направление „Безопасност на храни":

1. Определяне съдържанието на устойчиви органични замърсители (ПХБ, ДДТ и метаболити) в черноморски и сладководни риби, както и в мекотели

2. Определяне на токсични метали в черноморски риби и седименти

3. Оценка на безопасността на черноморските и сладководните риби като храна

Направление „Състав на храни":

1. Определяне на мастнокиселинен профил на различни видове риби - черноморски и сладководни

2. Хранителната и енергийна стойност на черноморски и сладководни риби

3. Определяне на мастноразтворими витамини в морки организми

4. Биологино активни вещества в природни продукти

Реализирани проекти:

  1. "Оценка на ролята на витамин Е като хранителна добавка в лечението на пациенти със сърдечно-съдови заболявания", финансиран от МОН, Фонд Научни изследвания -ТЛК-1605/2006 г.
  1. "Нутригеномика и химия на храните", 2007 г., финансиран от МОН, Фонд Научни изследвания
  2. „Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти", финансиран от МОН, Фонд "Научни изследвания" , DVU440/2008г.
  3. „Състав и безопасност на черноморски водорасли – ресурси за хранителни и фармацевтични продукти", 2011 г., в процес на реализация
  4. Разработен проект за сътрудничество с курортен комплекс "Албена" – АД за оценка на качеството но хранителни продукти, използвани в комплекса, 2011 г., в процес на реализация

    За реализирането на проектите „Нутригеномика и химия на храните" и „Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти" Катедрата получава "Награда Варна", присъдена от Областния управител и Кмета на Варна.

    В резултат на успешно реализираните проекти е създадена "Лаборатория по храни и околна среда" и ново научно направление "Химия на храните – състав, качество и безопасност". В това направление работят всички членове на катедрата.

„Проучване на сезонните промени и влиянието на термичния стрес върху липидния състав черноморска мида Mytilus galloprovincialis и рапана Rapana venosa” - Проект № ДМ09/2 от 15.12.2016г., финансиран от Фонд Научни изследвания
Ръководител: гл. ас. Веселина Панайотова, дх