Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

„Доставка на консумативи за офис техника и профилактика” 2017-038

Уникален номер: 9068253

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи за офис техника и извършване на профилактика. Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) и профилактика на принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства, при необходимост и по заявка на Възложителя. Количеството на дост...

13 Септември 2017

​​“Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна” 2017-036

Уникален номер: 9067923

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, съгласно приложена Техническа спецификация.

30 Август 2017

„Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2017-30

Уникален номер: 9066323

​Предметът на възлагане е доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

17 Юли 2017

„Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2017-029

Уникален номер: 9066304

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1), наричани за краткост „системно администриране“

14 Юли 2017

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2017-023

Уникален номер: 9065042

​Процедурата е за избор на изпълнител/и за доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет-Варна, съгласно приложена техническа спецификация /Приложение № 1 от документацията/. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на климатици нисък клас; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на климатици висок клас. В...

6 Юни 2017

„Доставка на български и чуждестранни печатни издания за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2017 - 021

Уникален номер: 9064894

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна" съгласно приложена спецификация (Приложение №1).Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:1.Обособена позиция №1- Доставка на български печатни издания2.Обособена позиция №2 - Доставка на чуждестранни печатни изданияПо...

31 Май 2017

„Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2017-017

Уникален номер: 9063983

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система“.Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на ...

4 Май 2017

„Доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2017-016

Уникален номер: 9063768

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложени спецификации (Приложение № 1).Поръчката е разделена на три обособени позиции, както следва:1.Обособена позиция №1-Почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочи...

27 Април 2017

“Доставка на лекарствени средства за ветеринарномедицинска употреба за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2017-013

Уникален номер: 9063214

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени средства за ветеринарномедицинска употреба за нуждите на МУ-Варна съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).

10 Април 2017

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2017-010

Уникален номер: 9062849

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кухненско оборудване за нуждите на студентски общежития и столове при МУ-Варна, за обект: Едноетажна сграда – Снек Бар, с идентификатор №10135.2557.152.7, кв.694-а, по плана на 2 м.р, в гр.Варна, ул. „Марин Дринов“№55, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1).

30 Март 2017
Страница 1 от 2
​​