Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

"Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности за смяна предназначение и реконструкция на част от сграда за нуждите на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна", 2019-026

Уникален номер: 9088402

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности за смяна на предназначение и реконструкция на част от сграда на "СБАЛПФЗ"-Шумен, с идентификатор 83510.661.322.8.10 в кв.580 УПИ ХХХ"ОРБК", ул. "Васил Априлов", №63 за нуждите на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съгласно одобрени проекти за смяна на пр...

16 Май 2019

"Доставка и монтаж на амалгамни сепаратори за Факултет „Дентална медицина" към Медицински университет – Варна“ 2019-024

Уникален номер: 9087874

​Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори, през които да се филтрират отпадните води от наличните 48 дентални стола в Факултет Дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Канализацията на всеки от дентални столове е групирана в 6 вертикални...

25 Април 2019

„Доставка на 3D принтер за обезпечаване на проект по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна” 2019-020

Уникален номер: 9087569

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 3D принтер за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрен за финансиране проект от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна.

16 Април 2019

„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2019-019

Уникален номер: 9087510

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове. Поръчката включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конк...

15 Април 2019

„Извършване на строително-ремонтни работи във фантомни зали в сградата на Факултет по дентална медицина“ 2019-018

Уникален номер: 9087296

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Факултет по дентална медицина, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84,  с цел създаване на симулационен център, състоящ се от две зали, в които ще бъде разположена фантомна система, включваща 48 броя дентални симулатора  за студенти, 3 броя компютърни системи за виртуално ...

8 Април 2019

„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2019-014

Уникален номер: 9086309

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове. Поръчката включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.

28 Февруари 2019

„Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна по обособени позиции“ 2019-002

Уникален номер: 9084759

​Поръчката е за избор на изпълнител за извършване на сухопътен пътнически транспорт с превозни средства - автобуси и микробуси в страната и чужбина - територията на Европейския съюз и извън него, съгласно приложени технически спецификации /Приложение № 1 от документацията/. Поръчката е разделена на пет обособени позиции, както следва: 1. „Превоз на пътници в страната от град Варна“ с прогнозен про...

9 Януари 2019

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, по две обособени позиции” 2018-054

Уникален номер: 9083863

Поръчката е за избор на изпълнител/и за доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет-Варна, съгласно приложена техническа спецификация /Приложение № 1 от документацията/. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на климатици нисък клас; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на климатици висок клас. Всек...

3 Декември 2018

„Абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2018-045

Уникален номер: 9082448

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).

26 Октомври 2018

„Доставка на консумативи за офис техника и профилактика” 2018-44

Уникален номер: 9082416

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи за офис техника и извършване на профилактика. Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) и профилактика на принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства, при необходимост и по заявка на Възложителя. Посочените в Техниче...

25 Октомври 2018
Страница 1 от 5
​​