Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на стандартна балансираща група“ 2020-005

26 Февруари 2020

Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение (НН) от координатор на стандартна балансираща група.

Прогнозното количество електрическа енергия за срока на действие на договора (12 месеца) e 5 000 MWh. Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности. Посочените количества в документацията са прогнозни за срока на договора и са определени на база предходно потребление на Възложителя с включена опция като Възложителят не се задължава да ги потреби и не се лимитира с тях.