Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, медицински и санитарни изделия, апарати, оборудване и инструменти, по девет обособени позиции, за нуждите на" ...продължава в описание...

9 Февруари 2016

​... продължение от предмета на обществената поръчка..."Медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“, 2016-006
Основната цел на доставката на дентални материали, медицински и санитарни изделия, апарати, оборудване и инструменти, предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие "стоки", е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на Университетски медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна през 2016/2018 г. с оглед нормалното му функциониране.
Поръчката включва периодични доставки на стоките по обособени позиции от №1 до №9 включително, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.