Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на неупотребявани автомобили за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна по пет обособени позиции” 2015-049

7 Декември 2015

​​​Основната цел на доставката и гаранционната поддръжка на автомобилите предмет на обществената поръчка е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на учебния процес. Предлаганите от участниците автомобили да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя съгласно  Приложение №15 Технически спецификации.