Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на апаратура за оборудване на лаборатория за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна в изпълнение на проект:"...продължава в описание...

23 Февруари 2016

​... продължава от предмета на обществената поръчка... „Повишаване капацитета на „Лабораторията по храни и околна среда“ в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури, за обособена позиция №4: Хомогенизатор, лабораторен, тип блендер, с приставки“, 2016-009

С оглед необходимостта от осигуряване на качествено изследване на състоянието на околната среда в морските и вътрешните води с апарати и инструментариум, приведени към европейските изисквания за качество и на основание чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се налага провеждане на договаряне без обявление за гореспоменатата обособена позиция, за която не са отчетени заинтересовани лица по откритата процедура.

Поръчката включва изпълнението на следните дейности:
- Еднократна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хомогенизатор, лабораторен, тип блендер, с приставки, с необходимия инструментариум и аксесоари, за нормалното му функциониране;
- Провеждане на обучение на място за работа с доставения апарат;
- Извършване на гаранционно обслужване, в т.ч. отстраняване на проблеми, свързани с работоспособността на апарата, подмяна на дефектирали части, навременно отстраняване на проблеми и др. гарантиращи безпрепятствената му употреба.