Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Избор на изпълнител за доставка на реактиви за нуждите на учебния процес при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 2015-007

16 Февруари 2015

​​Основната цел на доставката на реактиви предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие "стоки" е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на учебният процес за нормалното му функциониране.
Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.