Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на анестезионно-мониторен комплекс за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2018-013

4 Май 2018

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на анестезионно-мониторен комплекс в Катедра по анестезиология, спешнa и интензивна медицина, наричан за краткост „апаратура/та“ подробно описан в Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията.