Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на автоматизиран скенер за обемен анализ на гърди под ултразвуков контрол с диагностична функция“ 2017-002

13 Януари 2017

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на един брой автоматизиран скенер за обемен анализ на гърди под ултразвуков контрол с диагностична функция за нуждите на учебния процес в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1).