Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на ехографска система и обучение за работа“ 2017-006

15 Февруари 2017

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на един брой ехографска система за радиология, обучение за работа и осигуряване на гаранциона поддръжка на системата, за нуждите на учебния процес и обучение на студенти, специализанти и докторанти в Катедра Образна диагностика и лъчелечение към Факултет по медицина в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1).