Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68 и периодични доставки на консумативи за синтез на радиофармацевтици“ 2017-004

23 Януари 2017

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68 и периодични доставки на консумативи за синтез на радиофармацевтици за нуждите на Катедрата по образна диагностика и лъчелечение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.