Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2018-016

11 Май 2018

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на МУ-Варна, разделени на 3 обособени позиции съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).