Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка и гаранционно обслужване на Система за ендолуменна лазерна аблация на вени с възможност за трансдермална аблация за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2015-021

2 Юни 2015

​Предметът на поръчката е еднократна доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Система за ендолуменна лазерна аблация на вени с възможност за трансдермална аблация за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна, наричана за краткост в документацията за участие "Системата". Системата е подробно описана в Приложение №15 Технически спецификации от документацията.