Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка и гаранционно обслужване на Система за електроконвулсивна терапия за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2015-040

9 Ноември 2015

​Предметът на поръчката е еднократна доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Система за електроконвулсивна терапия за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, наричана за краткост в документацията за участие "Системата". Системата е подробно описана в Приложение №15 Техническа спецификация от документацията.