Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на електрическа енергия на ниво ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на балансираща група 2015-036

29 Септември 2015

​Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия, Закона за Енергетиката ЗЕ/17.07.2013г. Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на Възложителя.
Поръчката включва предоставяне на услуга по прогнозиране на потребление и балансиране на електроенергията. Предоставяната електроенергия следва да се доставя с необходимото количество, качество и срок. Координаторът на балансиращата група следва да има изградена система за мониторинг на измервателните точки и да предоставя на  Възложителя информация за количеството доставена електрическа енергия в 3(три)-дневен срок от получаване на искането.
Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).