Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Изграждане на видеосистеми за обучение в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 2015-005

12 Февруари 2015

​​Обществена поръчка по реда на чл.45в от ЗОП
Основната цел на поръчката е доставка, физически монтаж, инсталация и конфигурация, обучение за работа с видеконферентното оборудване и софтуер, гаранционна подръжка на оборудване и софтуер за изграждане на видеосистеми за обучение в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна, наричани за краткост в документацията за участие "стоки" или „техника”. Гаранционната поддръжка включва отстраняване на проблеми с работоспособността на техниката, обновяване на софтуерни версии, допълнителни настройки на комуникационните канали, навременно отстраняване на проблеми и др. гарантиращи безпрепятствената употреба на техниката.