Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2019-014

Уникален номер: 9086309

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове. Поръчката включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.

28 Февруари 2019

„Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна по обособени позиции“ 2019-002

Уникален номер: 9084759

​Поръчката е за избор на изпълнител за извършване на сухопътен пътнически транспорт с превозни средства - автобуси и микробуси в страната и чужбина - територията на Европейския съюз и извън него, съгласно приложени технически спецификации /Приложение № 1 от документацията/. Поръчката е разделена на пет обособени позиции, както следва: 1. „Превоз на пътници в страната от град Варна“ с прогнозен про...

9 Януари 2019

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, по две обособени позиции” 2018-054

Уникален номер: 9083863

Поръчката е за избор на изпълнител/и за доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет-Варна, съгласно приложена техническа спецификация /Приложение № 1 от документацията/. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на климатици нисък клас; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на климатици висок клас. Всек...

3 Декември 2018

„Абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2018-045

Уникален номер: 9082448

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).

26 Октомври 2018

„Доставка на консумативи за офис техника и профилактика” 2018-44

Уникален номер: 9082416

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи за офис техника и извършване на профилактика. Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) и профилактика на принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства, при необходимост и по заявка на Възложителя. Посочените в Техниче...

25 Октомври 2018

„Изграждане на медийно-информационна система за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2018-041

Уникален номер: 9081541

​Предметът на поръчката включва дейности по монтаж, инсталация, интеграция, първоначално създаване на информационно съдържание, визуализация на описание на експонатите, витрина за артефакти, позволяваща дистрибуция на информационно, интерактивно съдържание, описващо артефактите, съгласно заданието, както и абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на цялата системата за срок от 24 (двадесет и че...

2 Октомври 2018

„Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2018-039

Уникален номер: 9080883

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1), наричани за краткост „системно администриране“.Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на допълнителни дейност...

13 Септември 2018

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 2018-029

Уникален номер: 9078666

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, съгласно приложена Техническа спецификация.

19 Юли 2018

„Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2018-028

Уникален номер: 9078479

​Предметът на възлагане е избор на изпълнител за доставка на горива за моторни превозни средства, описани в техническата спецификация (Приложение №1) за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

13 Юли 2018

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на диоптрични лещи от пластмаса за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2018-024

​Предметът на обществената поръчка е доставката на диоптрични лещи от пластмаса за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна подробно описани в Раздел III. Технически спецификации.

7 Юни 2018
Страница 1 от 4
​​