Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

„Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2017-017

Уникален номер: 9063983

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система“.Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на ...

4 Май 2017

„Доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2017-016

Уникален номер: 9063768

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложени спецификации (Приложение № 1).Поръчката е разделена на три обособени позиции, както следва:1.Обособена позиция №1-Почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочи...

27 Април 2017

“Доставка на лекарствени средства за ветеринарномедицинска употреба за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2017-013

Уникален номер: 9063214

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени средства за ветеринарномедицинска употреба за нуждите на МУ-Варна съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).

10 Април 2017

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2017-010

Уникален номер: 9062849

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кухненско оборудване за нуждите на студентски общежития и столове при МУ-Варна, за обект: Едноетажна сграда – Снек Бар, с идентификатор №10135.2557.152.7, кв.694-а, по плана на 2 м.р, в гр.Варна, ул. „Марин Дринов“№55, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1).

30 Март 2017

“Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2017-008

Уникален номер: 9062605

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на МУ-Варна, разделени на 3 обособени позиции, съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).

23 Март 2017

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна”. 2017-005

Уникален номер: 9060884

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация. Поръчката включва периодични доставки на стоки след предварителна заявка от Възложителя по вид (търговска номенклатура), комплектация, технически данни и количества. Посочените количества са прогнозни и Възложителят си...

24 Януари 2017

„Доставка на български и чуждестранни печатни издания за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2016 - 040

Уникален номер: 9059105

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ по две обособени позиции. Поръчката включва доставки на български и чуждестранни печатни издания по заявки от Възложителя. Количеството на заявените печатни издания се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и фин...

25 Ноември 2016

„Абонаментно сервизно обслужване на апаратура и оборудване за нуждите на Факултета по дентална медицина и Медицински колеж при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна”, реф. № 2016-035

Уникален номер: 9057345

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за:І. Абонаментно сервизно обслужване на апаратура и оборудване за нуждите на Факултета по Дентална медицина и Медицински колеж при МУ-Варна, находящи се адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, съгласно списък за абонаментно обслужване, както следва:Дентални юнити и периферията към тях;Дентално оборудване и апаратура, зъботехническо об...

11 Октомври 2016

„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2016-034

Уникален номер: 9056481

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове. Поръчката включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.​ ​​

26 Септември 2016

​​ “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна” 2016-032

Уникален номер: 9056476

​​​​​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на  застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, съгласно приложена Техническа спецификация. ​​​

13 Септември 2016
Страница 1 от 2
​​