Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 Untitled

„Изработка и доставка на рекламни текстилни сувенири за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2019-048

Уникален номер: 00983-2019-0037

Предметът на поръчката е избор на изпълнител за изработка и доставка на рекламни текстилни сувенири за нуждите на МУ-Варна, съгласно Технически спецификации (Приложение № 1).Поръчката включва периодични доставки след предварителна заявка от страна на Възложителя за рекламните сувенири, наричани в документацията „стоки“, както и изпълнение на персонализация върху закупени от Възложителя материали и...

5 Септември 2019

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура, инструменти и оборудване за миниинвазивна кардиохирургия за практическо обучение на студентите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по четири обособени позиции“ 2019-047

Уникален номер: 00983-2019-0036

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, както и гаранционно обслужване на 1 брой Сет за миниинвазивна кардиохирургия (Обособена позиция №1), 96 броя миниинвазивни кардио-хирургични инструменти (Обособена позиция №2), 3 броя Челни хирургични лампи (Обособена позиция №3) и 1 брой Лампа на хирурга с камера (Обособе...

4 Септември 2019

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на УС „Кинезитерапия“ към Факултет по обществено здравеопазване при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, реф. № 2019-046

Уникален номер: 00983-2019-0035

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на УС "Кинезитерапия" към Факултет по обществено здравеопазване при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна. Медицинската апаратура е подробно описана в Приложение №1 Техническа спецификация (ТС) от документ...

28 Август 2019

Доставка на хроматографски разтворители, химикали, стандарти, консумативи и други за нуждите на Медицински университет - Варна по четири обособени позиции, реф. № 2019-045

Уникален номер: 00983-2019-0034

Обект на обществената поръчка е доставка на хроматографски разтворители, химикали, стандарти, консумативи и други за нуждите на Медицински университет - Варна по четири обособени позиции. Предметът на обществената поръчката обхваща четири обособени позиции. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация ...

27 Август 2019

Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти, санитарни и превързочни изделия за нуждите на Медицински университет – Варна по три обособени позиции, реф. № 2019-043

Уникален номер: 00983-2019-0031

Обект на обществената поръчка е доставка на медицински консумативи, дезинфектанти, санитарни и превързочни изделия за нуждите на Медицински университет – Варна по три обособени позиции. Предметът на обществената поръчката обхваща три обособени позиции. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и кол...

26 Август 2019
Страница 1 от 25
​​