Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2017-019

Уникален номер: 00983-2017-0013

​Обектът на обществената поръчка включва услуги по изработването на печатни издания, с параметри съгласно Технически спецификации (Приложение №1). Възложителят може да поръчва според нуждите си както изготвяне на цялостно издание, така и само отделни етапи от изработването на печатните изделия - предпечат, и/или печат, и/или довършителни дейности.

22 Май 2017

„Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2017-018

Уникален номер: 00983-2017-0012

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, като по искане на Възложителя се осигуряват следните съпътстващи дейности –  хотелски резервации / наземен / воден / железопъте...

11 Май 2017

“Доставка на ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник) за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“, реф. №2017-015

Уникален номер: 00983-2017-0011

​Предмет на обществената поръчка е доставка на ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник) за нуждите на Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Поръчката включва периодични доставки на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества,...

21 Април 2017

„Доставка на лабораторни реактиви, химикали, стандарти, стъклария, антитела, оборудване, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по три обособени позиции“, реф. №2017-014

Уникален номер: 00983-2017-0010

​Предметът на обществената поръчка включва доставка на лабораторни реактиви, химикали, стандарти, стъклария, антитела, оборудване, медицински консумативи и други, наричани за краткост в документацията "стоки", по три обособени позиции, за нуждите на учебния процес при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и основните му звена. Предметът на обществената поръчката обхваща следн...

13 Април 2017

“Доставка на допълнително оборудване за нуждите на Медико-дентален център при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по три обособени позиции”, реф. №2017-012

Уникален номер: 00983-2017-0009

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на допълнително оборудване за нуждите на Медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по три обособени позиции:- обособена позиция №1 – Доставка на дентално оборудване;- обособена позиция №2 – Доставка на хирургично оборудване;- обособена позиция №3 – Доставка на анестезиологично оборудване.Поръчкат...

6 Април 2017
Страница 1 от 5
​​