Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Разработване и внедряване на информационна система „електронно досие на студента“ в МУ – Варна“ 2018-019

Уникален номер: 00983-2018-0013

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за разработване и внедряване на информационна система „електронно досие на студента“ (e-student), съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).

16 Май 2018

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по две обособени позиции“, реф. № 2018-017

Уникален номер: 00983-2018-0012

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по две обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова обезпеченост. Посочените количе...

14 Май 2018

„Доставка на анестезионно-мониторен комплекс за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2018-013

Уникален номер: 00983-2018-0010

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на анестезионно-мониторен комплекс в Катедра по анестезиология, спешнa и интензивна медицина, наричан за краткост „апаратура/та“ подробно описан в Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията. 

4 Май 2018

„Извършване на строително-ремонтни работи на помещения и общи части в сграда Медицински колеж към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2018-014

Уникален номер: 00983-2018-0011

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Медицински колеж на Медицински университет – Варна, находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 84,  гр. Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).Четириетажната сграда на сутерен е с идентификатор 10135.2556.315.1 по Кадастралната карта на гр. Варна, застроена площ 1572 кв.м. и начин на ...

4 Май 2018

„Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2018-012

Уникален номер: 00983-2018-0009

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, като по искане на Възложителя се осигуряват следните съпътстващи дейности –  хотелски резервации / наземен / воден / железопъте...

3 Май 2018
Страница 1 от 12
​​