Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 Untitled

„Доставка на почистващи препарати, дезинфектанти, сапуни, чували, кърпи, кофи и др. по чл.12 от ЗОП за нуждите на Медицински университет - Варна“, реф. № 2019-068

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за периодични доставки на почистващи препарати, дезинфектанти, сапуни, чували, кърпи, кофи и др. по чл.12 от ЗОП за нуждите на Медицински университет - Варна, наричани по-долу „стоки" или „почистващи продукти", по две обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1).Настоящата обществената поръчка е с обща прогнозна стойн...

19 Ноември 2019

Доставка на операционен микроскоп за УНГ приложения за нуждите на учебния процес в Медицински университет – Варна“ 2019-064

Уникален номер: 00983-2019-0052

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на операционен микроскоп за УНГ приложения. Минималните технически характеристики и окомплектоване са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1).Поръчката включва доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на Възложителя за работа, както и подпомагане за настройка и техническа помощ за...

4 Ноември 2019

“Доставка на мобилна операционна маса за нуждите на Медицински университет – Варна“ 2019-065

Уникален номер: 00983-2019-0053

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа на един брой мобилна операционна маса, с подробно описани технически характеристики и комплектация в Техническата спецификация (Приложение №1).

4 Ноември 2019

“Доставка на почистващи продукти, хигиенни материали, консумативи и др. за нуждите на Медицински университет – Варна”, реф. № 2019-066

Уникален номер: 00983-2019-0050

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за периодични доставки на почистващи продукти, хигиенни материали, консумативи и др. за нуждите на Медицински университет - Варна, наричани по-долу „стоки" или „почистващи продукти" съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1).Поръчката включва доставки на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид и количества. Количеството на...

4 Ноември 2019

„Доставка на цифрова 3D анатомична маса за виртуална дисекция” 2019- 063

Уникален номер: 00983-2019-0048

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на интерактивна маса за 3D анатомични дисекции (наричана за краткост „система“), описана в Техническата спецификация. Предлаганата система трябва да е с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на възложителя, посочени в ...

30 Октомври 2019
Страница 1 от 28
​​