Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Доставка, монтаж и гаранционен сервиз на лабораторно оборудване за анализ и мониторинг на лекарствени и токсични вещества за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по две обособени позиции”, реф. № 2017-049

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж и гаранционен сервиз на лабораторно оборудване за анализ и мониторинг на лекарствени и токсични вещества за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1 „Общо лабораторно оборудване“ и2. Обособена позиция №2 „Специализирано лабораторно оборудване“.Възложителят...

24 Ноември 2017

“Разширяване и обновяване на съществуваща система за контрол на сигурността и обслужване на читатели в библиотека при МУ-Варна“ 2017-047

Уникален номер: 00983-2017-0032

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за разширяване и обновяване на съществуваща система за сигурност на достъп и обслужване на читатели в библиотека при МУ-Варна. Разширяването и обновяването на съществуващата система включва доставка, инсталация, интеграция и въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване с и без влагане на резервни части и обучение на служители на МУ-Варна...

21 Ноември 2017

“Доставка на модулна радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68, генератор на Галий 68 и консумативи за синтез на радиофармацевтици“, 2017-046

Уникален номер: 00983-2017-0031

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68, необходима за обучителна и научноизследователска дейност, както и за внедряване на най-съвременни диагностични и терапевтични методи, включително за ...

10 Ноември 2017

"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна", реф.№2017-044

Уникален номер: 00983-2017-0029

​Доставка на питейна вода и отвеждане  и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна. Прогнозното количество е 82500 куб. м. Срок на договора - 36 месеца от датата на подписване на договора.          

24 Октомври 2017

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на стандартна балансираща група“, реф.№2017-045

Уникален номер: 00983-2017-0030

​Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за десет  броя обекти, за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и основните му звена. Прогнозното количество електрическа ен...

24 Октомври 2017
Страница 1 от 9
​​