Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 Untitled

„Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за рентгенова техника за дентална образна диагностика“, реф. № 2020-009

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за рентгенова техника за дентална образна диагностика, както следва: 1 бр. дентален томограф за 3D изображения „Planmeca ProMax 3DMax", 1 бр. рентгенов генератор (ортопантомограф за панорамна снимка на зъбите) „Planmeca ProMax" с цефалометрична приставка, 4 б...

28 Февруари 2020

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на стандартна балансираща група“ 2020-005

Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение (НН) от координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното количество електрическа енергия за срока на действие на договора (12 месеца) e 5 000 MWh. Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности. Посочените количества в документацията са прогнозни...

26 Февруари 2020

„Доставка и въвеждане в експлоатация на каскада от газови водогрейни котли, циркулационни помпи и спирателна арматура за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, реф. №2020-007

Уникален номер: 00983-2020-0004

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на газови водогрейни котли, циркулационни помпи, спирателна арматура и др. за нуждите на Студентски общежития и столове при  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна", в студентско общежитие бл.35 с идентификатор 10135.2554.611по КК на гр. Варна, находящо се на ул. „Петър Райчев " № 35, съгласно Т...

26 Февруари 2020

Доставка на аудио-вестибуларно оборудване и консумативи за нуждите на Университетски медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2020-006

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация на аудио-вестибуларно оборудване и периодични доставки на консумативи за работа с оборудването, наричани за краткост в документацията „оборудване" или „стоки", с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и ...

26 Февруари 2020

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Факултет по фармация и Център за симулационна техника при Медицински университет – Варна по три обособени позиции“ 2020-008

Предметът на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на лабораторна апаратура за нуждите на Факултета по фармация и Център за симулационна техника при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, разделена на три обособени позиции, подробно описана в Приложение №1 Техническа спецификация от документацията.

26 Февруари 2020
Страница 1 от 30
​​