Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Изработка и доставка на мебелировка – корпусна мебел за нуждите на Медицински университет ”Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна” 2017-039

Уникален номер: 00983-2017-0027

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж (при необходимост) на мебелировка – корпусна мебел за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“. Поръчката включва периодични доставки на мебелировка след предварителни заявки, в които се конкретизира необходимата мебелировка по размери, вид и количества, съобразени с функционалност...

14 Септември 2017

„Доставка на системи за практическо обучение на студенти и специализанти, за достигане на специфични диагностични, процедурни и терапевтични техники, използвайки комбинация от симулатори и техният софтуер“ 2017-037

Уникален номер: 00983-2017-0026

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на система, включваща комбинация от четири симулатора и набори за развиване на основни хирургични умения, специализирани за практическо обучение на студенти и специализанти в МУ-Варна за овладяване на диагностични, процедурни и терапевтични практики, умени...

5 Септември 2017

„Доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж при Медицински университет – Варна“, реф. №2017-035

Уникален номер: 00983-2017-0025

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж при Медицински университет – Варна. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Посочените количества в конкурсната документация са прогнозни, за срока на договора и ще служат пр...

1 Септември 2017

„Доставка на система за надграждане на наличния лапароскопски хирургичен симулатор за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2017-034

Уникален номер: 00983-2017-0024

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система  за надграждане на наличен лапароскопски хирургичен симулатор за нуждите на учебния процес в МУ-Варна. Системата включва един брой портативен лапароскопски хирургичен симулатор и един брой очила за триизмерна виртуална ре...

9 Август 2017

„Доставка на китове, реактиви, стандартни разтвори, субстанции и консумативи по проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на МУ-Варна по девет обособени позиции”, реф. № 2017-032

Уникален номер: 00983-2017-0022

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка китове, реактиви, стандартни разтвори, субстанции и консумативи  по проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на МУ-Варна.Основна цел е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на научно-изследователската  дейност. Предметът обхваща следните девет обособени позиции:...

1 Август 2017
Страница 1 от 7
​​