Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

“Доставка на ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник) за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“, реф. №2017-015

Уникален номер: 00983-2017-0011

​Предмет на обществената поръчка е доставка на ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник) за нуждите на Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Поръчката включва периодични доставки на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества,...

21 Април 2017

„Доставка на лабораторни реактиви, химикали, стандарти, стъклария, антитела, оборудване, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по три обособени позиции“, реф. №2017-014

Уникален номер: 00983-2017-0010

​Предметът на обществената поръчка включва доставка на лабораторни реактиви, химикали, стандарти, стъклария, антитела, оборудване, медицински консумативи и други, наричани за краткост в документацията "стоки", по три обособени позиции, за нуждите на учебния процес при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и основните му звена. Предметът на обществената поръчката обхваща следн...

13 Април 2017

“Доставка на допълнително оборудване за нуждите на Медико-дентален център при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по три обособени позиции”, реф. №2017-012

Уникален номер: 00983-2017-0009

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на допълнително оборудване за нуждите на Медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по три обособени позиции:- обособена позиция №1 – Доставка на дентално оборудване;- обособена позиция №2 – Доставка на хирургично оборудване;- обособена позиция №3 – Доставка на анестезиологично оборудване.Поръчкат...

6 Април 2017

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на високоефективна течнохроматографска система за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна", реф. № 2017-011

Уникален номер: 00983-2017-0008

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на високоефективна течнохроматографска система за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Системата е подробно описана в Техническата спецификация (Приложение №1) от документацията.

5 Април 2017

"Доставка на природен газ за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна", реф. №2017-009

Уникален номер: 00983-2017-0007

Доставка на природен газ за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна, обекти:сграда Ректорат, сграда на Факултет по дентална медицина,сграда на Медицински колеж към МУ-Варна,Факултет по  фармация, Студентски общежития. Прогнозно количество - 700 хил.куб.м.​​​

28 Март 2017
Страница 1 от 4
​​