Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 Untitled

Изработка и доставка на мебелировка – корпусна мебел за нуждите на Медицински университет ”Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна - реф. №2020-025

Уникален номер: 00983-2020-0022

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж (при необходимост) на мебелировка – корпусна мебел за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“, наричани по долу „мебели“. Поръчката включва периодични доставки на мебелировка след предварителни заявки от Възложителя. Мебелировката, която Възложителят може да заявява се обособява ...

18 Май 2020

„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за нуждите на Медицински университет - Варна по две обособени позиции.“ 2020-024

Уникален номер: 00983-2020-0021

​ Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за нуждите на Медицински университет - Варна за срок от 5 години, разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за обекти на територията на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, прогнозна консумация на електрическа ене...

14 Май 2020

„Доставка на учебни материали за нуждите на УС „Зъботехник“ към Медицински колеж при Медицински университет – Варна“ 2020-023

Уникален номер: 00983-2020-0020

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на учебни материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник“ към Медицински колеж при Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1). Поръчката включва периодични доставки на материали (стоки), предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура)...

12 Май 2020

Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по седем обособени позиции“ 2020-022

Уникален номер: 00983-2020-0019

Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа с апаратурата и оборудването, както и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок за всички обособени позиции. Доставките се заявяват и конкретизират от Възложителя по вид (търговска номенклатура), комплектация и количества. Апаратурата и оборудването са подробно описани в Приложение № 1 Технически ...

23 Април 2020

„Доставка на природен газ за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“, реф. № 2020-021

Уникален номер: 00983-2020-0018

​Доставка на природен газ за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, обекти: сграда Ректорат, находяща се в гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55, сграда на Факултет по дентална медицина, находяща се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" № 84, сграда на Медицински колеж към МУ-Варна, находяща се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" № 84, Факултет по  фармация  гр.Варна,  бул."Ц...

16 Април 2020
Страница 1 от 33
​​