Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 Untitled

„Доставка на оптичен биометър за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2019-025

Уникален номер: 00983-2019-0019

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз на апарат за безконтактно измерване на очни биометрични параметри – оптичен биометър за нуждите на учебния процес в Катедра по очни болести и зрителни науки на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“

8 Май 2019

„Доставка на офталмологичен хирургичен инструментариум за нуждите на учебния процес в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2019-023

Уникален номер: 00983-2019-0018

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на офталмологичен хирургичен инструментариум за нуждите на учебния процес в Катедра по очни болести и зрителни науки на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

25 Април 2019

"Доставка на тренировъчен симулатор за артроскопия за нуждите на учебния процес към катедра „Ортопедия и травматология" 2019-022

Уникален номер: 00983-2019-0017

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на тренировъчен симулатор за артроскопия за нуждите на учебния процес към Катедра „Ортопедия и травматология“, подробно описан в Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията. Предлаганият симулатор трябва да бъде с параметри и...

19 Април 2019

„Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети и общи части в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2019-021

Уникален номер: 00983-2019-0016

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сграда Ректорат на Медицински университет – Варна, находяща се на ул. „Марин Дринов“ № 55,  гр. Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1)Четириетажната сграда на сутерен е с идентификатор 10135.2557.152.1 по Кадастралната карта на гр. Варна, застроена площ 2206 кв.м. и начин на трайно ползване: з...

17 Април 2019

“Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет Варна по петнадесет обособени позиции“ 2019-017

Уникален номер: 00983-2019-0015

​Обект на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търгов...

1 Април 2019
Страница 1 от 21
​​