Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 Untitled

„Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2019-034

Уникален номер: 00983-2019-0025

​Предметът на поръчката е печат и довършителните дейности, които включват цялостното изработване на печатни издания или само печат на отделни части и/или само довършителни дейности с материали и параметри, подробно описани в Технически спецификации (Приложение № 1).Количеството (тиражът/обемът) на услугите се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченос...

10 Юли 2019

„Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на роботизирана система със симулатор в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2019-033

Уникален номер: 00983-2019-0024

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за закупуване на специализирано оборудване, необходимо за изпълнение на програми за научни изследвания за департамент роботизирана хирургия на „Център по компетентност за персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“. Обществената поръчка включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение ...

5 Юли 2019

„Доставка на софтуер за триизмерно предоперативно планиране за нуждите на учебния процес към Катедра по ортопедия и травматология“ 2019-031

Уникален номер: 00983-2019-0023

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на софтуер за предоперативно 3D планиране, инсталиран на преносим компютър (лаптоп). Софтуера следва да дава възможност за КТ (Компютърната томография) базирано на 3D предоперативно планиране при тазобедрена става, както и  анализ на мускулно-скелетната система, който ще подобри обучението на студенти, специализанти и докторанти ...

25 Юни 2019

„Разширяване с допълнителни софтуерни лицензи на съществуващата система с отдалечен достъп до дигитални образни изследвания във Факултет „Дентална медицина“ към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2019-029

Уникален номер: 00983-2019-0022

​Системата с отдалечен достъп до дигитални образни изследвания, следва да е изградена на базата на:1. Софтуер за едновременен достъп през интернет браузер с базови функции за визуализация и обработка на изображенията – 50 броя лицензи.2. Софтуер за съхранение на изследвания, администриране на потребители и други. – 1 брой лиценз.3. Софтуерни лицензи за мобилна апликация – неограничен брой.

24 Юни 2019

„Доставка, монтаж и инсталация на мрежово и сървърно оборудване и софтуер за изграждане на облачна инфраструктура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2019-028

Уникален номер: 00983-2019-0021

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, инсталация, както и гаранционен сервиз на мрежово и сървърно оборудване, компоненти за инсталиране и менажиране (прогнозно количество оборудване 328 броя), софтуер (прогнозно количество 47 броя) и удължаване на гаранционната поддръжка на съществуваща техника/лицензи (прогнозно количество 92 броя удължени гаранции и подно...

12 Юни 2019
Страница 1 от 22
​​