Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

Пряко договаряне по чл.182 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2018-030

Уникален номер: 00983-2018-0020

​Обектът на обществената поръчка включва услуги по изработването на печатни издания, с параметри съгласно Технически спецификации (Приложение №1). Възложителят може да поръчва според нуждите си както изготвяне на цялостно издание, така и само отделни етапи от изработването на печатните изделия - предпечат, и/или печат, и/или довършителни дейности.

19 Юли 2018

„Актуализиране и надграждане на платформа за електронно обучение в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна" 2018-027

Уникален номер: 00983-2018-0019

​В предмета на настоящата обществена поръчка е включено актуализиране на всички съществуващи модули (5 броя съществуващи модула) на платформата за електронно обучение Blackboard Learn до последната им програмна версия, закупуване и интегриране на 2 броя допълнителни модула - Модул за управление на съдържанието и Модул за управление на общностите, както и осигуряване на гаранционна поддръжка на цял...

28 Юни 2018

„Доставка на почистващи продукти и препарати, хигиенни материали, консумативи и др. за нуждите на Медицински университет - Варна по три обособени позиции“ 2018-026

Уникален номер: 00983-2018-0018

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на МУ-Варна, съгласно технически спецификации (Приложение № 1).Предметът на обществената поръчката обхваща три обособени позиции:•Обособена позиция № 1 - Почистващи консумативи, хигиенни материали, стъ...

25 Юни 2018

“Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна по шестнадесет обособени позиции“ 2018-025

Уникален номер: 00983-2018-0017

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна.Предметът на обществената поръчката обхваща шестнадесет обособени позиции:Обособе...

20 Юни 2018

“Избор на изпълнител за доставка на ангиографска лабораторна система за обучение и работа с пациенти“ 2018-023

Уникален номер: 00983-2018-0016

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала, както и гаранционно обслужване на ангиографска система за обучение и работа с пациенти за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Компонентите на ангиографската система са подробно описани в Приложение №1 Технически спецификации от документ...

5 Юни 2018
Страница 1 от 13
​​