Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на дентални апарати за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж при МУ- Варна по девет обособени позиции“, реф.№2017-007

Уникален номер: 00983-2017-0006

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на дентални апарати за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж при МУ- Варна по девет обособени позиции. Основната цел на доставката на дентални апарати за зъботехника, предмет на обществената поръчка, наричани за краткост...

22 Февруари 2017

„Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на ехографска система и обучение за работа“ 2017-006

Уникален номер: 00983-2017-0005

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на един брой ехографска система за радиология, обучение за работа и осигуряване на гаранциона поддръжка на системата, за нуждите на учебния процес и обучение на студенти, специализанти и докторанти в Катедра Образна диагностика и лъчелечение към Факултет по медицина в МУ-Варна, ...

15 Февруари 2017

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68 и периодични доставки на консумативи за синтез на радиофармацевтици“ 2017-004

Уникален номер: 00983-2017-0004

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68 и периодични доставки на консумативи за синтез на радиофармацевтици за нуждите на Катедрата по образна диагностика и лъчелечение в Медицински университет „Проф. ...

23 Януари 2017

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по две обособени позиции“ 2017-003

Уникален номер: 00983-2017-0003

​​Предметът на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по: обособена позиция №1 - Доставка на риба и рибни продукти иобособена позиция №2 - Доставка на пакетирани храни.Поръчката включва периодични доставки на хранителни продукти, предварително заявени и конкретизирани по вид...

20 Януари 2017

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на автоматизиран скенер за обемен анализ на гърди под ултразвуков контрол с диагностична функция“ 2017-002

Уникален номер: 00983-2017-0002

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на един брой автоматизиран скенер за обемен анализ на гърди под ултразвуков контрол с диагностична функция за нуждите на учебния процес в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1).

13 Януари 2017
Страница 1 от 3
​​