Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

"Доставка на напитки за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по три обособени позиции", реф. № 2018-002

Уникален номер: 00983-2018-0002

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на напитки за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по три обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова обезпеченост. Посочените количества в докум...

1 Февруари 2018

„Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна“ 2018-001

Уникален номер: 00983-2018-0001

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката на 50 бр. глюкозен сензор за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрен за финансиране проект от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна

3 Януари 2018

"Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апаратура за нуждите на учебния процес във Факултет Фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”, по две обособени позиции" 2017-053

Уникален номер: 00983-2017-0037

​Обектът на обществената поръчка е доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апаратура за нуждите на учебния процес във Факултет Фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”, по две обособени позиции:Обособена позиция №1 – „Инфрачервен спектрометър“Обособена позиция №2 – „Нискотемпературен фризер“

13 Декември 2017

„Доставка на лабораторни реактиви, субстанции, китове, консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по четири обособени позиции“, реф. №2017-052

Уникален номер: 00983-2017-0036

​Обектът на обществената поръчка е доставка на лабораторни реактиви, субстанции, китове, консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по четири обособени позиции.Предметът на обществената поръчката обхваща четири обособени позиции:Обособена позиция №1 - Реактиви за технология на лекарствените форми;Обособена позиция №2 - Субстанции;Обособена позиция №3 - Китове и тест серуми;Об...

12 Декември 2017

“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на аналитична система за анализ на биологично активни вещества в природни продукти и в биологични среди с мас-детектор”, реф. №2017-051

Уникален номер: 00983-2017-0035

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на аналитична система за анализ на биологично активни вещества в природни продукти и в биологични среди с мас-детектор за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.Номенклатурите са подробно описани в Техническата спецификация (Прилож...

8 Декември 2017
Страница 1 от 10
​​