Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Преустройство в хотел-ресторант на почивна станция на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, находяща се в с. Зорница, община Чепеларе, област Смолян“ 2019-012

Уникален номер: 00983-2019-0010

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на преустройство на почивна станция в хотел-ресторант, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1). Съществуващите триетажна масивна сграда със застроена площ 284 кв.м. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 55 кв.м., на почивната станция се намират в с. Зорница, община Чепеларе, област Смолян и са изградени в УПИ VІІ, кв. 31 п...

27 Февруари 2019

Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет -Варна по пет обособени позиции 2019-011

Уникален номер: 00983-2019-0009

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Предметът на обществената поръчката обхваща пет обособени позиции: Обособена поз...

27 Февруари 2019

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ендоскопска апаратура и инструментариум за лапароскопска хирургия за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2019-013

Уникален номер: 00983-2019-0011

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване в гаранционния срок на ендоскопска апаратура и инструментариум за лапароскопска хирургия в Катедра по акушерство и гинекология, конкретизирана по вид и количества в Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията. Предлаганата апаратура и инс...

27 Февруари 2019

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторни камини и антикорозионни шкафове с аспирация за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2019-010

Уникален номер: 00983-2019-0012

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, както и гаранционно обслужване на лабораторни камии, антикорозионни шкафове с аспирация и бокс-системи за премахване на влага (наричани по-долу "Лабораторно оборудване" или общо "Стоки") за учебни лаборатории във факултет „Фармация“ и Катедра „Медицинска генетика“ към Меди...

26 Февруари 2019

“Доставка на напитки за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по три обособени позиции”, реф. №2019-009

Уникален номер: 00983-2019-0006

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на напитки за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по три обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1):- ОП №1 Безалкохолни напитки;- ОП №2 Минерална вода и- ОП №3 Други напитки.

25 Февруари 2019
Страница 1 от 20
​​