Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Доставка на лабораторна апаратура по проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на Медицински университет -Варна“, реф.№ 2017-031

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура по проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на МУ-Варна.

27 Юли 2017

“Доставка на допълнително артроскопско оборудване и инструментариум към налична базисна артроскопска апаратура в Катедра по ортопедия и травматология при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2017-028

Уникален номер: 00983-2017-0020

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на допълнително артроскопско оборудване и инструментариум към налична базисна артроскопска апаратура в Катедра по ортопедия и травматология с цел разширяване спектъра на работа, конкретизирани по вид и количества, съгласно Техническа спецификация (Приложение  № 1).

11 Юли 2017

„Извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по две обособени позиции”, реф. №2017-027

Уникален номер: 00983-2017-0019

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на обекти, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).Основна цел на обществената поръчка по обособени позиции е, както следва:Обособена позиция №1 - извършване на текущ ремонт на помещения, предоставени за управление на МУ-Варна, в сградата на РЗИ-Варна, находяща се на ул. „Брегалница“ №3, кв. 997, 5-ти п.р. по плана ...

6 Юли 2017

“Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна по петнадесет обособени позиции“ 2017-026

Уникален номер: 00983-2017-0018

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна.Предметът на обществената поръчката обхваща петнадесет обособени позиции. Поръчката включва д...

28 Юни 2017

„Доставка на лабораторни реактиви, химикали и стандарти за нуждите на Медицински университет – Варна по две обособени позиции“, реф.№2017-025

Уникален номер: 00983-2017-0017

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви, химикали и стандарти за нуждите на Медицински университет – Варна и обхваща две обособени позиции:Обособена позиция №1 - Химикали и реактиви за хроматография;Обособена позиция №2 - Лекарствени и фармакопейни стандарти.Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (тъ...

23 Юни 2017
Страница 1 от 6
​​