Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студенти

Катедрата по "Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" обявява дати за извънредни платени колоквиуми по биохимия.

Дата 29.05.2017г.
Час 09.00 - за два броя колоквиуми по избор
Място - Факултет по фармация, ет. 5, стая 508

Дата 29.05.2017г.
Час 14.00 - за два броя колоквиуми по избор
Място - Факултет по фармация, ет. 5, стая 508
Явяването на колоквиум се допуска единствено след представяне на платено бордеро, в което изрично е упоменат "извънреден колоквиум по биохимия".

*********************

Съгласно Правилника за учебна дейност на Медицински университет – Варна:

1) студентите-демонстратори подпомагат активно асистентите при провеждането на практическите упражнения, като демонстрират специфични процеси, манипулации, теоретични и практически постановки от учебния материал, необходими за придобиване на практически умения и знания, както и водещите дисциплината лектори, съобразно спецификата на дисциплината и прилагане на методи на обучение;

2) за демонстратори се избират студенти, показали значителен интерес към дисциплината и придобили отлични теоретични познания и практически умения, потвърдени с изпитните резултати. Кандидатите подават молба до ръководителя на катедрата (УС). Молбите се разглеждат на Катедрен съвет, като за новите демонстратори се изисква препоръка от асистентите, които са ги обучавали.

__________________________________________________________________________________________________