Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

​​​​​​​​​​​​

Информация за студенти

Извънреден график на пропуснатите изпити, поради лошите метеорологични условия

Във връзка с усложнената пътна обстановка и поради лошите метеорологични условия в страната, на основание чл.12, ал.4 и чл.53, т.13 от Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна, Ректорът на МУ-Варна обяви 6-ти януари 2017 г. за ден свободен от учебни занятия и изпити.

Студентите, пропуснали изпита си от 6 януари поради тези причини, могат да подадат в Деканата по медицина заявление до Декана на факултета за преместване на изпита и явяване с друга група, съобразно графика за редовната зимна сесия на специалност „Медицина“.

Заявления може да свалите от сайта на МУ-Варна, линк:
http://mu-varna.bg/BG/Students/Pages/documents.aspx


Факултетът по „Медицина" осигурява възможност за студенти, които желаят да бъдат демонстратори по време на учебните занятия за летен семестър на учебната 2016/2017г.


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО СЪОТВЕТНАТА КАТЕДРА – ОТ 14.11.2016г. ДО 30.01.2017г.

Съгласно Правилника за учебна дейност на Медицински университет – Варна:

1) студентите-демонстратори подпомагат активно асистентите при провеждането на практическите упражнения, като демонстрират специфични процеси, манипулации, теоретични и практически постановки от учебния материал, необходими за придобиване на практически умения и знания, както и водещите дисциплината лектори, съобразно спецификата на дисциплината и прилагане на методи на обучение;

2) за демонстратори се избират студенти, показали значителен интерес към дисциплината и придобили отлични теоретични познания и практически умения, потвърдени с изпитните резултати. Кандидатите подават молба до ръководителя на катедрата (УНС). Молбите се разглеждат на Катедрен съвет, като за новите демонстратори се изисква препоръка от асистентите, които са ги обучавали.

__________________________________________________________________________________________________