Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Специализирано обучение “Придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращо лъчение” 

Заявка

Заявление