Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Специалности

Факултет Медицина                                             
​​​​​​​​​​​​Специалност  "Медицина"                                       
Специалност  "Военен лекар"                              
Факултет "Дентална медицина"                       
Факултет "Фармация                                       
Факултет "Общестествено здравеопазване"                      
Медицински колеж - Варна
Специалност "Медицински лаборант"
Специалност "Помощник - фармацевт"
Специалност "Инспектор по обществено здраве"
Специалност "Зъботехник"
Специалност "Рехабилитатор"
Специалност "Рентгенов лаборант"
Специалност "Медицински козметик"
Специалност "Медицински оптик"
Специалности във Филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново
Специалност "Акушерка"
Специалност "Медицинска сестра"
Специалности в Център за професионално обучение:
Специалност ,,Здравен асистент"
Специалност ,,Здравен асистент/Дентален асистент"
Специалност ,, Болногледач"


МЕДИЦИНА


Обучението по специалност „Медицина” (българоезично и англоезично обучение) отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”.
Дипломираните лекари могат да продължат своето медицинско образование чрез системата на специализация за получаване на желана от тях медицинска специалност.
Добрата подготовка на завършилите обучение в Медицински университет – Варна им предоставя възможност за много добра професионална реализация както в страната, така и в чужбина.

ВОЕНЕН ЛЕКАР


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, съвместно с Военномедицинска академия – София и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар", което съчетава обучение по специалност „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили" с образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение студентите получават образователно-квалификационните степени „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.

                                                   Виж повечеОбразуване на бала
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Обучението по специалност „Дентална медицина” (българоезично и англоезично обучение) е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка. Клинико-медицинската подготовка се провежда от II до X семестър и включва профилирано обучение по общомедицински клинични дисциплини и специална подготовка по стоматологични дисциплини. Преддипломният стаж се извършва на цикли по: протетична дентална медицина; консервативно зъболечение; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; орална и лицево-челюстна хирургия; детска дентална медицина; ортодонтия. Всеки цикъл завършва с държавен изпит.
Завършилите успешно пълния курс на обучение получават професионална квалификация „магистър-лекар по дентална медицина” и образователно-квалификационна степен „магистър”.

 Виж повече, Учебен план , Образуване на бала​

ФАРМАЦИЯ

Обучението на студентите поармация" е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда. Обучението е с продължителност пет години и се организира в три етапа. Първият етап осигурява фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. През втория етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на професията. Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки, утвърдени като бази за обучение. Обучението завършва след успешно полагане на държавни изпити. Дипломираните студенти получават професионална квалификация „магистър-фармацевт" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър".

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Обучението по специалност „Медицинска сестра“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Теоретичната и практическата подготовка е насочена към усвояване на специфични знания, умения и компетентности за изпълнение на самостоятелни или във взаимодействие с лекар задачи при прилагане на комплексни грижи за психическото и физическото здраве и при решаването на медико-социални проблеми. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират професионално в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, хосписи, детски ясли, детски градини, регионални и национални центрове по обществено здраве и др. Обучението по специалността „Медицинска сестра“ се провежда във Факултетa по обществено здравеопазване и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.
 
АКУШЕРКА

Обучението по специалност „Акушерка“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Програмата предоставя знания, формира умения и навици в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременни, раждащи, новородени деца и гинекологично болни жени. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.  Обучението по специалността „Акушерка“ се провежда във Факултета по обществено здравеопазване в гр. Варна и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ


Обучението по специалност „Кинезитерапия" за образователно-квалификационна степен „бакалавър" е в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Продължителността на обучението е четири години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит. Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с придобиването на специфични за професионалното направление теоретични и практически умения, като се акцентира върху качеството на практическото обучение. Основната цел и задачи на обучението е да се подготвят специалисти, необходими за кинезитерапевтичната практика в системата на здравеопазването, в обществения и в частния сектор, социални домове, кинезитерапевтични и спортни центрове за извършване на функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност във всички възрастови и професионални групи, включително промоция на здравето.

Образуване на бала


ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Специалността отговаря на потребностите на управлението в системата на здравеопазването. Обучението е насочено към придобиване на две образователно-квалификационни степени – „бакалавър" и „магистър". Oбучението за степен „бакалавър" е в редовна форма с продължителност четири години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит. Обучението за степен „магистър" след бакалавър по същата специалност е в задочна форма с продължителност една година (два семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Мултидисциплинарната програма на обучение съчетава дисциплини от научните области на обществените науки с тези на здравните науки. Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с придобиването на специфични за професионалното направление и приложното му поле практически умения. Завършилите специалността се реализират успешно на различни управленски нива в организации и институции, работещи в здравеопазването и свързаните с него сфери на дейност.
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ


Специалността отговаря на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти в областта на администрацията и управлението на организации, институции и дейности в системата на здравеопазването и медико-социалните грижи. Обучението за степен „магистър" е в задочна форма с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Структурата и съдържанието на магистърската програма осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения, формиращи професионална компетентност за работа на административни и управленски позиции на всички равнища на здравната система и медико-социалните грижи, както и за експертна и консултантска дейност.


ЛОГОПЕДИЯ

​​Обучението по специалност „Логопедия" се провежда в редовна форма, с продължителност четири години. Завършилите придобиват професионална квалификация "логопед" (говорен терапевт) и могат да провеждат говорна терапия и корекция при деца и възрастни. Специалността отговаря на потребностите в системата на здравеопазването, образованието и социалната сфера. В периода на обучение студентите изучават логопедични, медицински, психологически, педагогически и др. дисциплини, даващи знания, умения и компетентности за осъществяване на терапевтична, корекционна, методическа и изследователска дейност. Практическата подготовка се осъществява в утвърдени бази за oбучение: болнични заведения, образователни институции, дневни центрове и др. Дипломираните имат възможност да практикуват самостоятелно или в екип, да се реализират в болничната и извънболничната помощ, в различните видове социални центрове в общността, служби за психично здраве; специализирани логопедични кабинети и центрове – частни и държавни към предучилищни и училищни заведения; центрове за деца с нарушения в развитието; центрове за социална рехабилитация и др. Завършилите придобиват ОКС „бакалавър" и могат да продължат образованието си в ОКС „магистър" в същото и друго професионално направление, след което в образователна и научната степен „доктор", и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Учебeн планОбразуване на бала​

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Висшето образование по специалността е насочено към придобиване на две образователно-квалификационни степени: „бакалавър" и „магистър". Обучението за образователно-квалификационна степен „бакалавър" е в задочна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и е с продължителност пет семестъра. През последния семестър се провежда преддипломен стаж по управление на здравните грижи и педагогика. Обучението завършва с държавен практически и с държавен теоретичен изпит. Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър" се провежда в задочна форма по два учебни плана, както следва: след „бакалавър" по същата специалност – с продължителност два семестъра; след „бакалавър" по друга специалност – с продължителност три семестъра. Обучението завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит. Завършилите специалността получават професионална квалификация в две взаимно допълващи се направления: „ръководител на здравните грижи" и „преподавател по практика". Те могат да заемат длъжността "ръководител на здравни грижи" в различни лечебни, здравни и социални заведения, а също така да работят като асистенти в специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" или като преподаватели по практика в медицински колежи.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ГРИЖИ
Магистърската програма „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към икономическите и управленските аспекти на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор и здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти да бъдат част от интердисциплинарни екипи на различни управленски равнища. Магистърската програма се провежда в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва лекционни курсове, дискусии и решаване на практически задачи и казуси, консултации и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза (дипломна работа).
РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОРЕЛЕЧЕНИЕ, УЕЛНЕС И СПА

Магистърската програма „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА е проектирана да отговори на потребностите на бързо развиващите се оздравителни и уелнес пазари в България от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Програмата е предназначена за специалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или с ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рехабилитатор"; с ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалността „Кинезитерапия"; с ОКС „бакалавър" или „магистър" от област на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт", с професионален практически опит в областта. Обучението е в задочна форма, с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.


ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕМагистърската програма „Опазване и контрол на общественото здраве" е насочена към потребностите на здравните професионалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или с ОКС „професионален бакалавър по ..." по специалност от професионално направление „Здравни грижи", както и придобилите висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър". Тя разширява познанията в областта на съвременните глобални и специфични проблеми на общественото здраве, повишава квалификацията и професионалните умения за превенция и ограничаване разпространението на заразни и социално значими заболявания, за здравно обучение и промоция на здраве. Учебният план е съобразен с препоръките на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване (ASPHER) относно компетенциите на професионалистите по обществено здравеопазване.

Обучението е в задочна форма, с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с преддипломен стаж, полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Учебен план, Образуване на бала​


ОПТОМЕТРИСТ

​Специалността "Оптометрист" с ОКС "Магистър" е насочена към потребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното здраве, и даваща възможност за кариерно развитие на професионалните бакалаври "Медицински оптик". Основните цели на обучението по специалността са насочени към надграждане на фундаменталните познания и придобиване на специализирани умения за диагностика и опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи. Програмите са съобразени с най-добрите европейски и световни практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научноизследователска дейност. Програмата е в редовна форма на обучение с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Магистрите по оптометрия са медицински специалисти, полагащи самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната корекция и профилактика на очните заболявания.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ


 Магистърската програма „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и обработка на медицински изображения и симулации за целите на практическата и научноизследователската работа.
Обучението е в задочна форма с продължителност две години  (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. За магистърската програма могат да кандидатстват специалисти с:
       - ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" от всички професионални направления;
       - ОКС „професионален бакалавър", специалност „Рентгенов лаборант".

 Магистърът по информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи могат да се реализират във фирми за разработване и внедряване на информационни технологии в медицината и здравеопазването, фирми за производство и поддръжка на компютъризирана медицинска техника, лечебни и здравни заведения и фармацевтични фирми, здравноосигурителни организации, консултантски и експертни организации работещи в областта на управлението и информационните технологии в здравеопазването и др.

Учебен план, Образуване на бала

​ ​
СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

Висшето образование по тези специалности е за образовател­но-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...". Обучението е само в редовна форма с продължителност три години. 
МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ


Медицинският лаборант е здравен специалист, подготвен да работи във всички видове лечебно-диагностични и научноизследователски лаборатории. Обект на неговата дейност са клинико-лабораторни, хистологични, микробиологични, вирусологични, генетични, имунологични, паразитологични и други изследвания, в които участва под прякото ръководство на лекар. Лабораторното изследване е част от сложния диагностичен процес, което изисква отлична подготовка, издръжливост и отдаденост.

Учебен план , Образуване на бала

ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ


 

Помощник-фармацевтът е здравен специалист, който участва активно в лекарствопроизводството и лекарствоснабдяването. Той приготвя и отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на компетенциите си под контрола на магистър-фармацевт или самостоятелно. Може да работи в аптеки, аптечни складове, галено-фасовъчни лаборатории, във фармацевтични заводи и дрогерии.

 Учебен план , Образуване на бала

ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Инспекторът по обществено здраве е специалист, който про­вежда държавен здравен контрол в областта на комуналната хиги­ена, хигиената на труда, храненето, детско-юношеската възраст и епидемиологията. Това е сложна и комплексна здравна дейност с цел опазване жизнената среда на човека, за предпазване от заболя­вания и за укрепване здравето и трудоспособността на населението.
 

 
ЗЪБОТЕХНИК

Зъботехникът е здравен специалист, който е част от екип, ръководен от лекар по дентална медицина. Той изработва зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и ортопедични шини в специализирани здравни заведения, наречени зъботехнически лаборатории. Получилият професионална квалификация ,,Зъботехник“ може да работи в зъботехнически лаборатории в България и в чужбина, както и да разкрива своя собствена.

Учебен план , Образуване на бала

РЕХАБИЛИТАТОР
Целта на обучението по специалността „Рехабилитатор" е студентите да получат теоретична и практическа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите. Рехабилитаторът е специалист, който има право да работи в медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, многопрофилни болници, санаториални центрове, центрове за продължително долекуване, спа курортни центрове, социални заведения за деца с увреждания, спортни клубове и спортни бази, центрове за красота. Придобилите специалността получават знания и умения, както в прилагането на кинезитерапевтичните методи и средства, така и в методите на електролечение, светлолечение, водотоплотерапия, климато-балнеотерапия и специална физиотерапия.

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Целта на обучението на рентгеновите лаборанти е да се подготвят специалисти, които да прилагат самостоятелно и/или под ръководство методи и техники на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението. Това включва: конвенционална рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика, високоспециализирани рентгенови техники: компютърна томография, мамография, магнитен резонанс и интервенционални методи. Усвояват се съвременни методи за диагностика и лечение, използвани в нуклеарната медицина като PET-CT и гама-камера, както и методи и техники за лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания чрез използване на линейни ускорители и радиохирургия.

 Учебен план , Образуване на бала

МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК

Медицинският козметик е здравен специалист с подготовка в областта на козметологията, дерматологията, пластичната хирургия, фармацията, физикалната терапия. Завършилите тази специалност могат да работят в козметично студио, в салон или център за красота, в екип в дерматологични и дермато-козметични центрове, клиники по пластична хирургия, дрогерии и парфюмерии, балнео, уелнес, спа и таласотерапевтични центрове.

 Учебен план , Образуване на бала

МЕДИЦИНСКИ ОПТИК

Медицинският оптик е специалист по медицинска оптика и оптична корекция на зрението и може да работи във всички оптики, оптични центрове, работилници и заводи, складове за оптични средства и офталмологични практики. Медицинският оптик е квалифициран да оценява, изработва и препоръчва оптични средства, както и да дава консултации по проблемите на зрението, включително зрителна рехабилитация, превенция и профилактика. В зависимост от обема на работата и сложността на проблема може да работи самостоятелно или под ръководството на лекар, специалист по очни болести.

 Учебен план , Образуване на бала

СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФИЛИАЛИТЕ В ГРАДОВЕТЕ СЛИВЕН, ШУМЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО
АКУШЕРКА
Обучението по специалност „Акушерка“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Програмата предоставя знания, формира умения и навици в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременни, раждащи, новородени деца и гинекологично болни жени. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.  Обучението по специалността „Акушерка“ се провежда във Факултета по обществено здравеопазване в гр. Варна и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

 Учебен план​ , Образуване на бала


МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Обучението по специалност „Медицинска сестра“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Теоретичната и практическата подготовка е насочена към усвояване на специфични знания, умения и компетентности за изпълнение на самостоятелни или във взаимодействие с лекар задачи при прилагане на комплексни грижи за психическото и физическото здраве и при решаването на медико-социални проблеми. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират професионално в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, хосписи, детски ясли, детски градини, регионални и национални центрове по обществено здраве и др. Обучението по специалността „Медицинска сестра“ се провежда във Факултетa по обществено здравеопазване и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

 

 Учебен план Образуване на бала

 

Обучението по обявените специалности в МУ-Варна не е подходящо за лица със следните заболявания