Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Факултет по медицина

Факултетът по Медицина на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна е създаден с Постановление на Министерския съвет № 160/20.06.2001г. Той е основно звено в структурата на университета, което обединява 21 катедри и 21 учебни сектора. В него се подготвят кадри с висше образование по медицина, придобиващи образователно-квалификационна степен " магистър" и професионална квалификация "магистър-лекар", обучават се докторанти и се провежда следдипломно обучение по широк кръг специалности.

Академичният състав на Факултета по Медицина се състои от 236 преподаватели на основен трудов договор, от които 75 са хабилитирани . Факултетният съвет на Факултета по Медицина се състои от 27 члена.

Информация за студенти

 

Декан на Факултет медицина

Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н .

Адрес: гр. Варна 9000

Ул. "Марин Дринов" 55

Е-mail: zsd@mu-varna.bg

Тел: +359 52 677 069

Биография

Функции
 Зам.-декан​ на Факултет Медицина

Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.

Адрес: гр. Варна 9000

Ул. "Марин Дринов" 55

E-mail: yoto.yotov@mu-varna.bg 

Тел: +359 52 978 373

Биография