Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студентиЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В ПО-ГОРЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ 

Преминаване и записване в по-горен курс на обучение се извършва при успешно полагане на семестриалните изпити и учебните практики  по учебен план, и след внасяне в определения срок на семестриалната такса за обучение;

Съгласно Правилника за учебната дейност на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, чл. 90, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 3 записването на студентите за преминаване в следващ семестър на обучение се извършва, както следва:

  • За студенти с всички положени изпити – до две седмици от началото на семестъра;
  • За студенти с изпити на септемврийска поправителна сесия – до две седмици след приключването на сесията.
Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.

При записването си студентите представят в учебната канцелария на колежа:

  • Платежен документ от банката за платена такса за обучение – оригинал;
  • Документи за записване (попълнен именник, подпечатан от библиотеката, че студентът не дължи книги, декларация за здравно осигуряване), които се закупуват от книжарницата на МУ – Варна и копирните услуги във фоайето на МК – Варна;
  • Лична карта – копие;
  • Студентска книжка.
Разрешава се преминаване и записване в по-горен курс на обучение с не повече от два невзети изпита от учебния план за съответния курс, които задължително трябва да бъдат успешно положени до края на учебната година, в която е записан студентът. Студентите, неположили успешно останали от предходна година изпити, прекъсват „по слаб успех“;

Студентите, останали след ликвидационната сесия с повече от два невзети изпита за съответния курс, прекъсват „по слаб успех“.

Повече информация може да получите на телефони: 052 677 265 и 052 677 270