Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студентиЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ  ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА :       

Начало на летен семестър, учебната 2019/2020 година е 10.02.2020 година

Записването на студентите за летен семестър на учебната 2019/2020 г.  се извършва в срок до две седмици от началото на семестъра и след заплащане на нормативно определената такса за обучение.

 

При записването си студентите представят в учебните канцеларии на колежа: платежен документ от банката за платена такса за обучение – оригинал и студентска книжка.

Заплащането на таксата за обучение се извършва с банков превод по сметката на Медицински университет – Варна или можете да ползвате възможностите за банкиране чрез ДСК Директ.

Достъп до ДСК Директ се получава в поделение на банката с документ за самоличност.

 

Дължимите такси към Медицински университет се заплащат като от меню ПРЕВОДИ,

секция УНИВЕРСИТЕТСКИ ТАКСИ изберете МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ и

посочите вида на таксата, която ще плащате .

За повече информация тук

 

Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.

На вниманието на студентите от 3 курс:

Не се разрешава започване на преддипломен стаж без успешно полагане на всички семестриални изпити до момента по учебния план от предходните години.

Повече информация може да получите на телефони: 052 677 265 и 052 677 270.