Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Изпити, срокове, документи...


І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2018/2019 година:


Специалност​​​иОбразователно-квалификационна степенСрок за подаване на документиИзпитни дати
Медицина

Дентална медицина


Фармация

 

​​​Магистър

 


За предварителните изпити:

Предстои обявяване на датите

За редовните изпити:

Предстои обявяване на датите


Предварителни изпити:

Биология – 21.04.2018 г.

Химия – 28.04.2018 г.

Редовни изпити:

Биология – 29.06.2018 г.

Химия – 06.07.2018 г.
​Военен лекарМагистър

Предстои обяваване на датите


Биология – предварителен или редовен изпит (21.04.2018 г. или 29.06.2018 г.)

Химия – предварителен или редовен изпит (28.04.2018 г. или 06.07.2018 г.

Изпит за физическа годност

Писмен тест по английски език

Медицинско освидетелстване на годността
Психологична оценка


Военна медицинска сестра


Бакалавър​Предстои обяваване на датите


Биология предстои обявяване на изпитната дата

Изпит за физическа годност

Медицинско освидетелстване на годността

Психологична оценка
Медицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


 
Бакалавър

 

Предстои обяваване на датите
Биология – предстои обявяване на изпитната дата
Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

Помощник-фармацевт

Инспектор обществено здраве

Рехабилитатор

Медицински козметик

 

 


Професионален бакалавър

 Предстои обяваване на датите


Биология – предстои обявяване на изпитната датаЛогопедия

Здравен мениджмънтБакалавър

Предстои обяваване на датитеПо документи


Медицински оптик


Професионален бакалавър

Предстои обяваване на датите


По документи


Зъботехник


Професионален бакалавър

Предстои обяваване на датите


Моделиране – предстои обявяване на изпитната датаУправление на здравните грижи​Бакалавър


Предстои обяваване на датите
Писмен:

предстои обявяване на изпитната дата

Устен: предстои обявяване на изпитната датаЗдравен мениджмънт

(след бакалавър по същата специалност)Магистър


Предстои обяваване на датитеПо документи


Управление на здравните грижи


Магистър

Предстои обяваване на датите


Есе по зададена тема, свързана с дейността „Здравни грижи" – Предстои обявяване на датата

Здравен мениджмънт (след бакалавър или магистър по друга специалност)

Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа

Опазване и контрол на общественото здраве

Обществено здравеопазване

Фармацевтичен мениджмънт

 
Магистър

 

Предстои обяваване на датитеПо документи

 

Важно!!!

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити, като задължително подават документи за участие в класирането. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.


ІІ. Начини за подаване на документи

 

Документи за участие в предварителните изпити се приемат:

 

  • чрез сайта на МУ-Варна www.mu-varna.bg;
  • в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55);

 

Документи за кандидатстване се приемат:

 

  • чрез сайта на МУ-Варна www.mu-varna.bg;
  • в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55);
  • във Филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен, Велико Търново – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в съответния филиал.III. Условия за кандидатстване


      (1) За обучение в Медицински университет – Варна могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

         1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

           2. Имат следните оценки от ДЗИ или от курса на обучение в дипломата си за завършено средно образование:

  • за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" – оценки по биология и химия;
  • за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Здравен мениджмънт", ОКС „бакалавър", „Логопедия", „Медицински оптик" и „Медицински козметик" – оценки по български език и литература и по биология;
  • за специалност „Рехабилитатор" имат и оценка или „издържал" по физическо възпитание и спорт.

         3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода".

       (2) При образуването на състезателния бал на български граждани, завършили средно образование в България, в чиято диплома няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

        (3) Kогато в дипломата за средно образование на български гражданин няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът полага изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН.

        (4) Кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, могат да участват в класиране за специалности, за които балообразуваща е оценката по БЕЛ от дипломата за средно образование, с оценка от ДЗИ, а при липса на такава – от курса на обучение от дипломата за средно образование по официалния език на държавата, в която същата е издадена. Тези кандидати задължително полагат изпит за владеене на български език или преминават подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или представят свидетелство за езикова компетентност – ниво В2, преди да бъдат записани за студенти.

      (5) Право да кандидатстват за обучение на места, субсидирани от държавата, за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност с успех от дипломата не по-нисък от „добър".

      (6) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалностите „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Фармацевтичен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „магистър" или „бакалавър" със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър".

       (7) Право да кандидатстват за обучение за придобиване на ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:

         1. придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност;

         2. придобили ОКС „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка";

         3. придобили специалност от професионално направление „Здравни грижи" на ОКС „професионален бакалавър по..." и една от специалностите „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт" на ОКС „бакалавър".

     (8) Право да кандидатстват за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър", имат придобилите полувисше образование (тригодишен курс на обучение), специалисти с ОКС „професионален бакалавър по..." или по-висока ОКС в областта на рехабилитацията или кинезитерапията от професионално направление „Здравни грижи" и имащи среден успех от дипломата не по-нисък от „добър".

      (9) Право да кандидатстват за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение), специалисти с ОКС „професионален бакалавър по..." или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи".

      (10) Завършилите само ОКС „професионален бакалавър по..." нямат право да кандидатстват за специалности с ОКС „магистър" от друго професионално направление.

      (11) За обучение по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", могат да кандидатстват лица, които са придобили ОКС „професионален бакалавър по..." или приравнено към него полувисше образование по специалност от професионално направление „Здравни грижи".