Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Изпити, срокове, документи...


І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2017/2018 година:


Специалност​​​иОбразователно-квалификационна степенСрок за подаване на документиИзпитни дати
Медицина

Дентална медицина


Фармация

 

​​​Магистър

 

За предварителните изпити:

27.03.-05.04.2017г.

(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

За редовните изпити:

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)


Предварителни изпити:

Биология – 08.04.2017г.

Химия – 22.04.2017г.

Редовни изпити:

Биология – 30.06.2017г.

Химия – 07.07.2017г.​Военен лекар


Магистър
05.06. - 26.06.2017 г.

(без събота на 10.06.2017 г. и без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)


​Биология – 30.06.2017г. (или оценката от предварителния изпит по биология)

Химия – 07.07.2017г. (или оценката от предварителния изпит по химия)Военна медицинска сестра


Бакалавър​

05.06. - 26.06.2017 г.

(без събота на 10.06.2017 г. и без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)


Биология – 18.07.2017г.

Изпит за физическа годност

Медицинско освидетелстване на годността

Психологична оценкаМедицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


 
Бакалавър

 


12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)
Биология – 18.07.2017г.
Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

Помощник-фармацевт

Инспектор обществено здраве

Рехабилитатор

Медицински козметик

 

 


Професионален бакалавър

 

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)


Биология  18.07.2017г.Логопедия

Здравен мениджмънтБакалавър

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)По документи
Медицински оптик
Професионален бакалавър

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)
По документиЗъботехникПрофесионален бакалавър

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)
Моделиране – 26.07.2017г.
Управление на здравните грижи
​Бакалавър
12.06. - 26.06.2017 г.
(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн - без почивен ден)
Писмен: 19.07.2017г.
Устен: 21.07.2017г.


Здравен мениджмънт

(след бакалавър по същата специалност)


Магистър


27.07. - 02.08.2017 г.

(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)


По документи


Управление на здравните грижи


Магистър

27.07. - 02.08.2017 г.

(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)


Есе по зададена тема, свързана с дейността „Здравни грижи" –  04.08.2017г.
Здравен мениджмънт (след бакалавър или магистър по друга специалност)

Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа

Опазване и контрол на общественото здраве

Обществено здравеопазване

Фармацевтичен мениджмънт

 
Магистър

 
01.08. - 26.09.2017 г.

(без събота, неделя и празничните дни при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)По документи

 

Важно!!!

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити, като задължително подават документи за участие в класирането. Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в конкурса.

ІІ. Документи за кандидатстване

 

(1)Кандидат-студентите по специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Медицински козметик", „Управление на здравните грижи" („бакалавър"), „Здравен мениджмънт" („бакалавър") и „Логопедия" подават следните документи – на място или онлайн.

(2) Кандидат-студентите за специалностите с ОКС „магистър": „Здравен мениджмънт", „Фармацевтичен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Управление на здравните грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Опазване и контрол на общественото здраве", подават следните документи – на място или онлайн.

(3) Кандидат-студентите за специалността „Военен лекар" подават следните документи – на място или онлайн.

(4) Кандидат-студентите за специалността „Военна медицинска сестра" подават следните документи – на място или онлайн.

Специфични документи:     

При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се представя удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община или друг официален документ, удостоверяващ идентичността. 

 Kандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен горепосочените документи, подават и:         
(1) Кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, представят акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.

(2) Решение на ТЕЛК (оригинал и незаверено фотокопие) за „инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто". При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.

(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят актове за раждане на децата (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.

(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят акт за раждане на другия близнак (оригинал и незаверено фотокопие). При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.III. Начини за подаване на документи 


Документи за кандидатстване се приемат: 

 • чрез сайта на МУ-Варна www.mu-varna.bg;
 • в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55);
 • във Филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен, Велико Търново – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в съответния филиал.


IV. Условия за кандидатстване


 (1) За обучение в Медицински университет – Варна могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

  1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
  2. Имат следните оценки от ДЗИ или от курса на обучение в дипломата си за завършено средно образование:
   • за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и „Военен лекар” – оценки по биология и химия;
   • за специалностите „Медицинска сестра", „Военна медицинска сестра”, „Акушерка", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Здравен мениджмънт", ОКС „бакалавър", „Логопедия", „Медицински оптик" и „Медицински козметик" – оценки по български език и литература и по биология;
   •  за специалност „Рехабилитатор" имат и оценка или „издържал" по физическо възпитание и спорт.

             3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода".

(2) При образуването на състезателния бал на български граждани, завършили средно образование в България, в чиято диплома няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

 (3) Kогато в дипломата за средно образование на български гражданин няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът полага изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН.

(4) Кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, могат да участват в класиране за специалности, за които балообразуваща е оценката по БЕЛ от дипломата за средно образование, с оценка от ДЗИ, а при липса на такава – от курса на обучение от дипломата за средно образование по официалния език на държавата, в която същата е издадена. Тези кандидати задължително полагат изпит за владеене на български език или преминават подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или представят свидетелство за езикова компетентност – ниво В2, преди да бъдат записани за студенти.

(5) Право да кандидатстват за обучение на места, субсидирани от държавата, за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност с успех от дипломата не по-нисък от „добър".

(6) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалностите „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Фармацевтичен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „магистър" или „бакалавър" със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър".

(7) Право да кандидатстват за обучение за придобиване на ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:

  1. придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност;
  2. придобили ОКС „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка";
  3.  придобили специалност от професионално направление „Здравни грижи" на ОКС „професионален бакалавър по..." и една от специалностите „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт" на ОКС „бакалавър".

(8) Право да кандидатстват за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър", имат придобилите полувисше образование (тригодишен курс на обучение), специалисти с ОКС „професионален бакалавър по..." или по-висока ОКС в областта на рехабилитацията или кинезитерапията от професионално направление „Здравни грижи" и имащи среден успех от дипломата не по-нисък от „добър".

(9) Право да кандидатстват за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение), специалисти с ОКС „професионален бакалавър по..." или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи".

(10) Завършилите само ОКС „професионален бакалавър по..." нямат право да кандидатстват за специалности с ОКС „магистър" от друго професионално направление.

(11) За обучение по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", могат да кандидатстват лица, които са придобили ОКС „професионален бакалавър по..." или приравнено към него полувисше образование по специалност от професионално направление „Здравни грижи".